Przepis na sma­lec do chleba

Smalec, zwa­ny też ina­czej skwar­ki nie jest mo­że szcze­gól­nie zdro­wą po­tra­wą (jest to w koń­cu sam tłuszcz), ale jest z pew­no­ścią bar­dzo smacz­ny zwłasz­cza na świe­żym chle­bie. Zresztą spo­ży­wa­ny w roz­sąd­nych ilo­ściach, bę­dzie po pro­stu cie­ka­wym uroz­ma­ice­niem die­ty. (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na sma­lec do chleba

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania