Jak zro­bić śnież­na ku­lę ze słoika

Śnieżna ku­la to kla­sycz­na zi­mo­wa ozdo­ba. Jak się oka­zu­je nie tak trud­na do sa­mo­dziel­ne­go zro­bie­nia. Przedstawiam Wam ku­lę (a wła­ści­wie sło­ik) w świą­tecz­nej od­sło­nie z anioł­kiem w środ­ku, ale moż­na tam umie­ścić ja­ką­kol­wiek fi­gur­kę. (wię­cej…)

Czytaj dalej Jak zro­bić śnież­na ku­lę ze słoika

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania