Jak zro­bić śnież­na ku­lę ze słoika

Śnieżna ku­la to kla­sycz­na zi­mo­wa ozdo­ba. Jak się oka­zu­je nie tak trud­na do sa­mo­dziel­ne­go zro­bie­nia. Przedstawiam Wam ku­lę (a wła­ści­wie sło­ik) w świą­tecz­nej od­sło­nie z anioł­kiem w środ­ku, ale moż­na tam umie­ścić ja­ką­kol­wiek figurkę.

By zro­bić śnież­ną ku­lę ze sło­ika bę­dziesz potrzebować:

  • nie­du­ży słoik,
  • fi­gur­kę do wkle­je­nia na zakrętce,
  • wo­dę destylowaną,
  • bro­kat,
  • gli­ce­ry­nę,
  • klej epok­sy­do­wy,
  • klej na go­rą­co lub bez­barw­ny si­li­kon do uszczel­nie­nia słoiczka.

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Słoik któ­ry chce­my użyć mu­si być czy­ściu­sień­ki. Poza śnie­giem z bro­ka­tu nie chce­my tam in­nych nie­spo­dzia­nek. Po we­wnętrz­nej stro­nie przy­kryw­ki przy­kle­ja­my kle­jem epok­sy­do­wym fi­gur­kę (nie me­ta­lo­wą, bo za­rdze­wie­je) i od­sta­wia­my by wyschło.

Słoik na­peł­nia­my wo­dą de­sty­lo­wa­ną. Dodajemy szczyp­tę bro­ka­tu i nie­co gli­ce­ry­ny. Zakręcamy sło­ik po­kryw­ką z do­kle­jo­ną fi­gur­ką i uszczel­nia­my kle­jem na gorąco.

Zamiast go­to­wej fi­gur­ki mo­że­cie użyć ele­men­tów wy­ko­na­nych wła­sno­ręcz­nie z mo­de­li­ny lub za­la­mi­no­wa­ne­go zdjęcia.

Leave a Reply