Przepis na pier­nicz­ki z amoniakiem

Smakowite, mięk­kie i ła­twe w przy­go­to­wa­niu pier­nicz­ki, któ­re moż­na upiec mie­siąc lub dzień przed Świętami, a na pew­no bę­dą pyszne 🙂

This sli­de­show re­qu­ires JavaScript.

Składniki:

 • 75 dkg mąki
 • 3 ja­ja
 • ½ kg cukru
 • 25 dkg mio­du (mo­że być też sztuczny)
 • ½ kost­ki ma­sła lub ½ szkl oleju
 • ½ ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia
 • 1½ ły­żecz­ki amoniaku
 • 3-4 łyż­ki cie­płe­go mleka
 • 1 przy­pra­wa do piernika
 • 3 łyż­ki kakao
 • (ew. skór­ka po­ma­rań­czo­wa lub cy­try­no­wa, mie­lo­ne orzechy)

Miód roz­to­pić z cu­krem, zo­sta­wić do osty­gnię­cia, do­dać do mą­ki, jaj i resz­ty skład­ni­ków, na koń­cu amo­niak roz­pusz­czo­ny w mle­ku. Rozwałkować cia­sto na ok. 0,5 – 1 cm, (im cień­sze pier­nicz­ki, tym tward­sze po upie­cze­niu), piec ok. 15-20 min. w tem­pe­ra­tu­rze 190-200° C.

Zamiast amo­nia­ku moż­na do­dać 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia. Trzeba jed­nak pa­mię­tać, że to wła­śnie amo­niak da­je lep­szy efekt pulch­no­ści pierniczków

Pierniczki moż­na prze­cho­wy­wać na­wet do 2 mie­się­cy, za­mknię­te szczel­nie w pu­deł­ku są mięk­kie, po­lu­kro­wa­ne i ozdo­bio­ne na­da­ją się też świet­nie na stro­iki i choinki.

Kolorowe prze­zro­czy­ste „okien­ka” w pier­nicz­kach (ta­kie jak na zdję­ciach) moż­na zro­bić wkła­da­jąc przed pie­cze­niem w wy­cię­te otwo­ry lan­dryn­ki – ca­łe lub pokruszone 🙂

Opracowała Lila wg prze­pi­su cio­ci Frani

Leave a Reply