Ozdoby bo­żo­na­ro­dze­nio­we – har­mo­nij­ko­wy anio­łek z papieru

Papier jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów do przygotowania ozdób bożonarodzeniowych. Chcę Wam zaproponować wykonanie papierowych harmonijkowych aniołków. Do wykonania aniołka będziesz potrzebować: białą kartkę formatu A4,różowe papierowe kółeczko na buzię aniołka,dwa…

Czytaj dalej Ozdoby bo­żo­na­ro­dze­nio­we – har­mo­nij­ko­wy anio­łek z papieru

Jak zro­bić ozdo­by Bożonarodzeniowe z pocztówek

Robienie ozdób cho­in­ko­wych z pocz­tó­wek jest za­ję­ciem za­czerp­nię­tym tro­chę z in­nej epo­ki. W do­bie in­ter­ne­tu ży­cze­nia wy­sy­ła­my naj­czę­ściej ma­ilem, a ze skrzy­nek pocz­to­wych wy­cią­ga­my ra­czej ra­chun­ki niż li­sty. Mimo to kart­ki bo­żo­na­ro­dze­nio­we, choć już du­żo rza­dziej niż kie­dyś, wciąż jesz­cze tra­fia­ją w na­sze rę­ce. I z tych wła­śnie kar­tek mo­że­my zro­bić pro­ste, ale bar­dzo ład­ne ozdo­by na choinkę.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Jak zro­bić ozdo­by Bożonarodzeniowe z pocztówek

Jak zro­bić je­sien­ne grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Jesień – czas kasz­ta­nów, uno­szo­nych wia­trem żół­tych i czer­wo­nych li­ści, ale też czas ro­dzin­nych wy­pra­wa do la­su na grzy­by. Dziś za­chę­cam, cy wy­brać się z dzieć­mi na grzy­by, nie ru­sza­jąc się z do­mu. W ja­ki spo­sób? Zróbcie grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach.

(wię­cej…)

Czytaj dalej Jak zro­bić je­sien­ne grzyb­ki z tek­tu­ro­wych opa­ko­wań po jajkach

Witrażowa kart­ka z anioł­kiem na Boże Narodzenie

Chociaż ma­ile z świą­tecz­ny­mi ży­cze­nia­mi po­ma­lut­ku wy­pie­ra­ją pocz­tów­ki, wiąż jest wie­le ta­kich osób, do któ­rych chęt­nie wy­sy­ła­my tra­dy­cyj­ne pa­pie­ro­we kart­ki. I to jest wła­śnie pro­po­zy­cja dla tych, któ­rzy przed Bożym Narodzeniem sma­ku­ją na po­czcie kle­ju na znaczkach 😉

(wię­cej…)

Czytaj dalej Witrażowa kart­ka z anioł­kiem na Boże Narodzenie

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania