Organizacja ro­dzin­ne­go wie­czo­ru – co przygotować?

Po ca­łym dniu in­ten­syw­nych ak­tyw­no­ści, Twoje dziec­ko mo­że być zbyt po­bu­dzo­ne, aby mo­gło spo­koj­nie za­snąć. Jak zor­ga­ni­zo­wać ro­dzin­ny wie­czór, aby dla wszyst­kich był przy­jem­no­ścią i mi­ło spę­dzo­nym czasem?

Dlaczego wie­czor­na ru­ty­na jest ta­ka ważna?

Małe dzie­ci nie zna­ją się na ze­gar­ku, a więc nie wie­dzą, kie­dy przy­cho­dzi czas na ko­la­cję, ką­piel czy po­ło­że­nie się do łóż­ka. To wła­śnie co­dzien­ne ru­ty­na, kie­dy po­szcze­gól­ne czyn­no­ści na­stę­pu­ją po so­bie, za­wsze w tej sa­mej ko­lej­no­ści, po­zwa­la dziec­ku na uspo­ko­je­nie się i zro­zu­mie­nie, co za chwi­lę nastąpi.

Takie sys­te­ma­tycz­ne dzia­ła­nia spra­wia­ją rów­nież, że dziec­ko czu­je się bez­piecz­niej­sze, bo wie, co na­stą­pi po obej­rze­niu baj­ki, a co po zje­dze­niu ko­la­cji. Nie mó­wiąc już o tym, że jest to rów­nież do­bry spo­sób na bu­do­wa­nie wię­zi mię­dzy Wami i po­ka­za­nie dziec­ku, że dzia­ła zgod­nie z za­sa­da­mi, któ­re obo­wią­zu­ją w Waszej rodzinie.

Oczywiście nic złe­go się nie sta­nie, je­śli raz na ja­kiś czas, ta ru­ty­na zo­sta­nie za­chwia­na po­przez wi­zy­tę go­ści czy wy­jazd na wa­ka­cje, jed­nak war­to pil­no­wać, aby ten har­mo­no­gram był utrzy­my­wa­ny i co wię­cej, do­brze, aby był wpro­wa­dzo­ny jak naj­wcze­śniej. Wówczas dziec­ku ła­twiej bę­dzie się wy­ci­szyć przed snem, dzię­ki cze­mu wie­czór też bę­dzie spokojniejszy.

W wie­lu czyn­no­ściach wy­ko­ny­wa­nych przed snem mo­żesz to­wa­rzy­szyć dziec­ku, przez co bę­dzie je wy­ko­ny­wa­ło chęt­niej i z więk­szą przy­jem­no­ścią. Zwykłe my­cie zę­bów mo­że za­mie­nić się w hi­sto­rię o wal­ce z nie­chcia­ny­mi bak­te­ria­mi, a ką­piel mo­że być po­szu­ki­wa­niem skar­bów, wy­ła­wia­nych z dna oceanu.

Propozycje na wie­czor­ne rytuały

Warto na po­czą­tek zde­cy­do­wać, któ­re czyn­no­ści bę­dą co­dzien­ny­mi ry­tu­ała­mi, któ­re po­mo­gą wy­ci­szyć dziec­ko po ca­łym dniu, a któ­re bę­dą mia­ły miej­sce tyl­ko w okre­ślo­ne dni ty­go­dnia. Do ta­kich co­dzien­nych zwy­cza­jów mo­żesz za­li­czyć wspól­ną ko­la­cję, my­cie zę­bów, ką­piel czy przy­tu­la­nie przed snem, kie­dy dziec­ko bę­dzie już w łóżku.

Jako wie­czor­ny ry­tu­ał mo­żesz za­pro­po­no­wać też np.

  • oglą­da­nie ba­jek lub fil­mów – do­pil­nuj, aby by­ły one oglą­da­ne w te­le­wi­zji, a nie w in­ter­ne­cie. W tym pierw­szym przy­pad­ku bę­dzie ła­twiej trzy­mać się usta­lo­ne­go cza­su, za to w in­ter­ne­cie od ra­zu włą­czy się ko­lej­ny od­ci­nek, przez co trud­no bę­dzie ode­rwać dziec­ko od ekranu,
  • gra­nie w gry plan­szo­we – mo­że­cie po­ćwi­czyć kon­cen­tra­cję, zręcz­ność i sku­pie­nie, a jed­no­cze­śnie mi­ło spę­dzić czas, ucząc się współpracy,
  • czy­ta­nie – to ko­lej­ny spo­sób na za­sy­gna­li­zo­wa­nie dzie­ciom, że czas szy­ko­wać się do snu. Dodatkowo le­że­nie pod cie­płą koł­drą i słu­cha­nie spo­koj­ne­go gło­su ro­dzi­ca, po­zwo­li się wy­ci­szyć i sku­pić na opo­wia­da­nej historii.

Ostatnie z wy­mie­nio­nych rze­czy mo­żesz włą­czyć do co­dzien­nych ry­tu­ałów, al­bo usta­lić kon­kret­ne dni ty­go­dnia, w któ­rych bę­dzie­cie oglą­da­li baj­kę, czy­ta­li przed snem, czy gra­li w gry plan­szo­we. Jeśli tak spę­dzo­ny czas, spodo­ba się dziec­ku, bę­dzie na nie­go nie­cier­pli­wie wy­cze­ki­wa­ło w ko­lej­nych ty­go­dniach, a do­dat­ko­wo mo­że to być do­bry spo­sób, na na­ukę dni tygodnia.

Jak utrzy­mać wie­czor­ne rytuały?

Aby wie­czor­ne ry­tu­ały mo­gły się od­by­wać o sta­łej po­rze i w usta­lo­nej ko­lej­no­ści, nie­zbęd­ne jest nie tyl­ko roz­pla­no­wa­nie ich sa­mych, ale rów­nież ca­łe­go dnia. Warto więc przy­go­to­wać plan dzia­ła­nia, któ­ry zo­sta­nie roz­pi­sa­ny i po­wie­szo­ny w miej­scu do­stęp­nym dla wszyst­kich do­mow­ni­ków. Powinien on za­wie­rać wszyst­kie ak­tyw­no­ści z da­ne­go dnia, za­rów­no te zwią­za­ne z obo­wiąz­ka­mi, jak i przyjemnościami.

Dopilnuj rów­nież, aby w wy­zna­czo­nych miej­scach być na czas. Jeśli doj­dzie do opóź­nień, mo­że się oka­zać, że trud­no bę­dzie wy­ko­nać resz­tę z za­ło­żo­nych rze­czy, w ta­kich go­dzi­nach, w ja­kich zo­sta­ły pier­wot­nie za­pla­no­wa­ne. Dlatego też war­to wcze­śniej przy­go­to­wać wszyst­kie moż­li­we rze­czy, np. ubra­nia na ra­no al­bo film czy grę plan­szo­wą, z któ­rych sko­rzy­sta­cie ko­lej­ne­go dnia wie­czo­rem. Dzięki te­mu, od ra­zu bę­dzie­cie mo­gli do nich za­siąść, bez tra­ce­nia cza­su na uzgod­nie­nia i negocjacje.

Niezwykle istot­ne jest to, aby w wie­czor­nych ry­tu­ałach być kon­se­kwent­nym i sys­te­ma­tycz­nym. Wówczas dziec­ko bę­dzie się ich uczy­ło, a jed­no­cze­śnie, dzię­ki nim bę­dzie się czu­ło bez­piecz­niej. Jednak pa­mię­taj, że w ży­ciu zda­rza­ją się róż­ne sy­tu­acje, dla­te­go też cza­sa­mi moż­na po­zwo­lić so­bie na by­cie ela­stycz­nym. Nic się nie sta­nie, je­śli po bar­dzo in­ten­syw­nym dniu, za­miast za­grać w plan­szów­kę, prze­czy­ta­cie książ­kę al­bo obej­rzy­cie film.

Leave a Reply