Dlaczego war­to in­we­sto­wać w no­że ku­chen­ne wy­so­kiej jakości?

Niewiele osób zda­je so­bie spra­wę z te­go, jak waż­ną ro­lę w co­dzien­nym przy­go­to­wy­wa­niu po­sił­ków od­gry­wa­ją wy­so­kiej ja­ko­ści no­że. Niestety ak­ce­so­ria te czę­sto trak­to­wa­ne są po ma­co­sze­mu, a naj­waż­niej­szy aspekt, ja­ki jest bra­ny pod uwa­gę, pod­czas ich wy­bo­ru, to ni­ska ce­na. Warto wie­dzieć jed­nak, że sto­so­wa­ne na co dzień no­że ma­ją ol­brzy­mi wpływ nie tyl­ko na kom­fort, ale rów­nież bez­pie­czeń­stwo przy­go­to­wy­wa­nia po­sił­ków. Dlaczego za­tem war­to in­we­sto­wać w wy­so­kiej ja­ko­ści ak­ce­so­ria ku­chen­ne? I co tak na­praw­dę ozna­cza „wy­so­ka ja­kość” w przy­pad­ku no­ży ku­chen­nych? Odpowiedzi na te i wie­le in­nych py­tań znaj­dziesz w po­niż­szym tek­ście. Zapraszamy do lektury.

Wysokiej ja­ko­ści ze­staw no­ży ku­chen­nych – dla­cze­go war­to mieć go w swo­jej kuchni?

Odwiedzając skle­py z ak­ce­so­ria­mi ku­chen­ny­mi moż­na na­tknąć się na pro­duk­ty z wie­lu ka­te­go­rii ce­no­wych. Jak się oka­zu­je, ol­brzy­mim za­in­te­re­so­wa­niem wśród klien­tów cie­szą się mo­de­le z naj­niż­szej pół­ki. Ich wy­bór po­dyk­to­wa­ny jest przede wszyst­kim ni­ską ce­ną, co w do­bie ga­lo­pu­ją­cej in­fla­cji jest nie­kwe­stio­no­wa­nym atu­tem. Ale czy na pew­no? Odpowiedź na to py­ta­nie brzmi – zde­cy­do­wa­nie nie. Niskiej ja­ko­ści ak­ce­so­ria nie speł­nia­ją na­le­ży­cie swo­jej funk­cji, od­zna­cza­ją się krót­ką ży­wot­no­ścią, co wy­ma­ga ich czę­stej wy­mia­ny. To na­to­miast w per­spek­ty­wie cza­su ge­ne­ru­je du­żo więk­sze wy­dat­ki od tych, któ­re trze­ba by by­ło po­nieść na so­lid­ny ze­staw no­ży ku­chen­nych. Dlaczego za­tem war­to za­in­we­sto­wać w wy­so­kiej ja­ko­ści ak­ce­so­ria do go­to­wa­nia? Oto naj­waż­niej­sze aspekty:

· użyt­kow­nik ma za­pew­nio­ny sta­bil­ny, bar­dziej pew­ny chwyt,

· uła­twia­ją pre­cy­zyj­ne por­cjo­wa­nie, cię­cie, sie­ka­nie czy szatkowanie,

· wy­ka­zu­ją dłuż­szą ży­wot­ność, są bar­dziej od­por­ne na zużycie.

No do­brze, ale jak w pra­wi­dło­wy spo­sób zwe­ry­fi­ko­wać, czy da­ny mo­del no­ża rze­czy­wi­ście od­zna­cza się wy­so­ką ja­ko­ścią? O tym w dal­szej czę­ści artykułu.

Co wy­róż­nia wy­so­kiej ja­ko­ści nóż do wa­rzyw, mię­sa oraz nóż santoku?

Wybierając no­że ku­chen­ne, zde­cy­do­wa­nie nie na­le­ży po­mi­jać ja­ko­ści tych ak­ce­so­riów. To od niej bo­wiem za­le­żeć bę­dzie, jak dłu­go po­słu­ży nam da­ne na­rzę­dzie oraz, czy przy­go­to­wy­wa­nie po­sił­ków z je­go uży­ciem bę­dzie w peł­ni kom­for­to­we i bez­piecz­ne. Po czym za­tem po­znać, że da­ny nóż do wa­rzyw, mię­sa czy nóż Santoku jest do­brym wy­bo­rem? Otóż wy­so­kiej ja­ko­ści nóż ku­chen­ny od­zna­cza się m.in. ta­ki­mi ce­cha­mi, jak:

· so­lid­ne i wy­trzy­ma­łe ostrze. Pierwszym z aspek­tów, obok któ­rych zde­cy­do­wa­nie nie na­le­ży prze­cho­dzić obo­jęt­nie, pod­czas wy­bie­ra­nia od­po­wied­nie­go no­ża, jest je­go ostrze. Powinno być ono wy­ko­na­ne z wy­so­kiej ja­ko­ści, od­por­nych na od­kształ­ce­nia i ko­ro­zję ma­te­ria­łów. Doskonale w tej ro­li spraw­dzi się stal nie­rdzew­na, a wy­ko­na­ne z niej no­że moż­na zna­leźć tu: https://gerlach.pl/noze-ze-stali-nierdzewnej. Nie tyl­ko gwa­ran­tu­je na­rzę­dziu trwa­łość, ale rów­nież jest bez­piecz­na w kon­tak­cie żyw­no­ścią. Nie wy­dzie­la szko­dli­wych dla zdro­wia sub­stan­cji i nie zmie­nia sma­ku potraw.

· do­brze wy­pro­fi­lo­wa­na rę­ko­jeść. Powinna za­pew­niać sta­bil­ny i pew­ny chwyt. Dzięki te­mu pra­ca z na­rzę­dziem bę­dzie wy­god­na, bez­piecz­na i pre­cy­zyj­na. Najlepiej sta­wiać na mo­de­le, któ­rych rę­ko­jeść zo­sta­ła wy­ko­na­na z an­ty­po­śli­zgo­wych materiałów.

· wła­ści­we wy­wa­że­nie. To szcze­gól­nie waż­ny aspekt w przy­pad­ku więk­szych ak­ce­so­riów. Rękojeść ta­kie­go no­ża po­win­na być od­po­wied­nio cięż­ka. Żeby zy­skać pew­ność, że tak wła­śnie jest, war­to przed za­ku­pem (o ile to moż­li­we) wziąć da­ny mo­del do rę­ki i zo­ba­czyć, jak w niej leży.

Wysokiej ja­ko­ści no­że ku­chen­ne? Postaw na mo­de­le od Gerlach

Jeżeli chcesz zy­skać pew­ność, że wy­bie­rasz wy­łącz­nie naj­wyż­szej ja­ko­ści no­że ku­chen­ne, któ­re bę­dą speł­niać wszyst­kie po­wyż­sze wy­mo­gi – do­ko­nuj za­ku­pów wy­łącz­nie u zna­nych i ce­nio­nych pro­du­cen­tów ak­ce­so­riów ku­chen­nych, do któ­rych na­le­ży m.in. Gerlach. Marka ta na pol­skim ryn­ku obec­na jest już od 260 lat. W sze­ro­kim asor­ty­men­cie jej skle­pu in­ter­ne­to­we­go znaj­dziesz licz­ne no­że Gerlach, w wie­lu in­te­re­su­ją­cych mo­de­lach. To naj­wyż­szej ja­ko­ści pro­duk­ty, któ­re do­sko­na­le bę­dą speł­niać swo­ją funk­cję. W ofer­cie Gerlach do­stęp­ny jest m.in. nóż sze­fa kuch­ni, Santoku, do kro­je­nia wa­rzyw, fi­le­to­wa­nia ryb i wie­le in­nych. Sprawdź ko­niecz­nie przy­go­to­wa­ne przez mar­kę pro­po­zy­cje i wy­bierz ide­al­ne ak­ce­so­rium dla siebie.

Leave a Reply