Budżet do­mo­wy pod kon­tro­lą – tri­ki, któ­re utrzy­mu­ją wy­dat­ki w ryzach

Jak utrzy­mać swój do­mo­wy bu­dżet w ry­zach, gdy ma się po­trze­by do­ty­czą­ce za­ku­pów? Co, gdy z tych po­trzeb nie moż­na ła­two zre­zy­gno­wać, gdyż nie wy­ni­ka­ją z fa­na­be­rii, a z co­dzien­ne­go za­po­trze­bo­wa­nia? Zasoby fi­nan­so­we nie są z gu­my i nie moż­na ich do­wol­nie zwięk­szać. Dlatego też war­to po­sił­ko­wać się kil­ko­ma wska­zów­ka­mi, któ­re po­ma­ga­ją po­ra­dzić so­bie z za­pla­no­wa­niem bu­dże­tu. W szcze­gól­no­ści do­ty­czą one pa­no­wa­nia nad wy­dat­ka­mi. Te bo­wiem są ab­so­lut­nie decydujące.

Wydatki ko­niecz­ne i zbędne

Pierwszym ele­men­tem wpro­wa­dza­nia kon­tro­li nad do­mo­wym bu­dże­tem po­win­no być spo­rzą­dze­nie li­sty wy­dat­ków nie­zbęd­nych. Do nich na­le­żą przede wszystkim:

 • Opłaty za miesz­ka­nie (czynsz ad­mi­ni­stra­cyj­ny czy czynsz pła­co­ny wynajmującemu)
 • Koszty me­diów, w tym prą­du, ga­zu, wo­dy, ogrzewania
 • Opłaty za ubez­pie­cze­nie (na przy­kład do­dat­ko­we ubez­pie­cze­nie zdrowotne)

Tych kosz­tów nie da się unik­nąć, choć moż­na je ogra­ni­czyć. Jak to zro­bić? Można przykładowo:

 • Najmując miesz­ka­nie zde­cy­do­wać się na mniej­szy metraż
 • Ograniczyć zu­ży­cie me­diów po­przez roz­sąd­ne ko­rzy­sta­nie z ogrze­wa­nia czy wo­dy w co­dzien­nym życiu
 • Wybierać do­dat­ko­we pro­duk­ty ta­kie, jak ubez­pie­cze­nia tak, by nie wpły­wa­ły zna­czą­co na do­mo­wy budżet

Teraz war­to przyj­rzeć się wy­dat­kom, któ­re nie są ab­so­lut­nie ko­niecz­ne lub moż­na je ła­two zmniej­szyć. Oto ich przykłady:

 • Wydatki na usłu­gi in­ter­ne­to­we w domu
 • Koszty te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go, w tym pa­kie­tu internetowego
 • Sprzęty elek­tro­nicz­ne
 • Wycieczki, opła­ty zwią­za­ne z wakacjami
 • Wyjścia do re­stau­ra­cji, na kon­cer­ty i in­ne wydarzenia
 • Opłaty za usłu­gi do­dat­ko­we ta­kie, jak stre­aming wi­deo czy muzyczny

Wydatki z dru­giej li­sty zde­cy­do­wa­nie ła­twiej zmniej­szyć. Z czę­ści z nich moż­na po pro­stu zre­zy­gno­wać. Dotyczy to na przy­kład re­gu­lar­nych wyjść do re­stau­ra­cji, czy do ki­na. Można też zde­cy­do­wać się na po­zo­sta­wie­nie do­tych­cza­so­we­go te­le­wi­zo­ra, kosz­tem za­ku­pu no­we­go, więk­sze­go, bar­dziej za­awan­so­wa­ne­go. Co jed­nak w przy­pad­ku Internetu, do któ­re­go do­stęp jest po­trzeb­ny na co dzień?

Ograniczanie wy­dat­ków nie do koń­ca zbędnych

Szybkie łą­cze in­ter­ne­to­we jest dziś nie­zbęd­ne w każ­dym go­spo­dar­stwie do­mo­wym. Jednak war­to za­sta­no­wić się, czy ofe­ro­wa­ne ka­na­ła­mi mar­ke­tin­go­wy­mi do­staw­cy, pa­ra­me­try usłu­gi, nie są prze­sa­dzo­ne. Często oka­zu­je się, że do stre­amin­gu wi­deo, prze­glą­da­nia stron czy co­dzien­nej pra­cy wy­star­cza­ją­ce bę­dzie naj­tań­sze w ofer­cie ope­ra­to­ra, łą­cze. Podobnie z te­le­wi­zją. Warto za­dać so­bie py­ta­nie, czy ko­niecz­ne jest po­sia­da­nie do­stę­pu do kil­ku­set ka­na­łów, gdy ko­rzy­sta się wy­łącz­nie z kil­ku z nich?

Wycieczki wa­ka­cyj­ne czy zi­mo­we moż­na za­pla­no­wać tak, by ich koszt był jak naj­mniej­szy. Zamiast luk­su­so­we­go do­mu wa­ka­cyj­ne­go w cie­płych kra­jach moż­na prze­cież wy­brać kwa­te­rę agro­tu­ry­stycz­ną w kra­ju. Zamiast lo­tu sa­mo­lo­tem zde­cy­do­wać się na za­kup bi­le­tów na po­ciąg, z od­po­wied­nim wy­prze­dze­niem. Często po­dróż wła­snym sa­mo­cho­dem oka­zu­je się po pro­stu du­żo tań­sza. Co jed­nak zro­bić, gdy za­kup no­wej pral­ki, ubrań, bu­tów, sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go czy wy­po­sa­że­nia ogro­du jest nie­zbęd­ny? Gdzie szu­kać rozwiązania?

Wiele ko­rzy­ści w jed­nym miejscu

Warto za­sta­no­wić się nad re­gu­lar­nym ko­rzy­sta­niem ze stro­ny in­ter­ne­to­wej, na któ­rej od­na­leźć moż­na oka­zje, pro­mo­cje z prak­tycz­nie każ­dej dzie­dzi­ny. Przykładowo, pod ad­re­sem https://www.wydawajdobrze.com/kody-rabatowe-kupony znaj­du­ją się roz­wią­za­nia dla każ­de­go, kto chce za­pa­no­wać nad do­mo­wym bu­dże­tem, jed­no­cze­śnie nie re­zy­gnu­jąc z wie­lu wydatków.

Dostępne są tu:

 • Kupony pro­mo­cyj­ne na okre­ślo­ne produkty
 • Kody na ca­łe ka­te­go­rie pro­duk­tów, a tak­że ca­ły asor­ty­ment wy­bra­ne­go dys­try­bu­to­ra lub marki
 • Informacje o cza­so­wych i ogra­ni­czo­nych ilo­ścio­wo ofer­tach promocyjnych
 • Zniżki na za­kup wy­bra­nych mo­de­li sprzę­tu AGD czy RTV

Jednak kie­ru­jąc się ka­te­go­ria­mi z ła­two­ścią zna­leźć moż­na tak­że ko­rzyst­ne staw­ki na usłu­gi ubez­pie­cze­nio­we, zwią­za­ne z wy­jaz­da­mi tu­ry­stycz­ny­mi czy upra­wia­niem spor­tu, a tak­że uczest­ni­cze­niem w wy­da­rze­niach rozrywkowych.

Co waż­ne: nie trze­ba kie­ro­wać się tym, co aku­rat moż­na ku­pić ta­niej. Działa to w dru­ga stro­nę: po roz­po­zna­niu swo­jej po­trze­by moż­na od­na­leźć fir­mę, któ­ra te po­trze­bę za­spo­koi nie tyl­ko w naj­niż­szej ce­nie, ale wręcz w pro­mo­cyj­nej, czy­li ob­ni­żo­nej do­dat­ko­wo w sto­sun­ku do standardowej.

Budżet do­mo­wy nie jest z gu­my, ale…

Prawidłowe za­rzą­dza­nie wy­dat­ka­mi, do któ­re­go należą:

 • Identyfikowanie kosz­tów niezbędnych
 • Wskazywanie wy­dat­ków, któ­re moż­na ogra­ni­czyć lub z nich zrezygnować
 • Korzystanie z pro­mo­cji w przy­pad­ku każ­de­go wy­da­wa­nia pie­nię­dzy, po­sił­ku­jąc się wy­szu­ki­war­ką okazji

mo­że skut­ko­wać bar­dzo do­bry­mi efek­ta­mi, od­bi­ja­ją­cy­mi się na po­pra­wie kon­dy­cji do­mo­we­go bu­dże­tu. Nie dość, że pro­wa­dzić to mo­że do za­pa­no­wa­nia nad kosz­ta­mi, to nie wy­klu­czo­ne, że spo­wo­du­je po­wsta­wa­nie za­ska­ku­ją­co wy­so­kich oszczęd­no­ści. Będą to środ­ki fi­nan­so­we, któ­re moż­na spo­żyt­ko­wać we­dług wła­sne­go uzna­nia, na przy­kład na zu­peł­nie nie­prze­wi­dzia­ne wcze­śniej spra­wy losowe.

Leave a Reply