Przepis na cydr kartonikowy

Cydr jest to sła­be, mu­su­ją­ce wi­no jabł­ko­we, po­pu­lar­ne zwłasz­cza we Francji i Wielkiej Brytanii. W Polsce cydr ro­bi się po­wo­li mod­ny, nie­ste­ty z po­wo­du ab­sur­dal­nych prze­pi­sów ak­cy­zo­wych (cydr ma moc pi­wa, a mi­mo to po­trze­bu­je ban­de­ro­li) jest dość dro­gi, a przy tym trud­no do­stęp­ny. Dlaczego więc nie spró­bo­wać pro­duk­cji cy­dru w do­mu? (wię­cej…)

Czytaj dalej Przepis na cydr kartonikowy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania