Wszystko o my­ciu okien
Wikimedia Commons, (c) Nieuw~commonswiki

Wszystko o my­ciu okien

Każde po­miesz­cze­nie z czy­sty­mi okna­mi sta­je się od ra­zu przy­jem­niej­sze, a jak jesz­cze na oknach wi­szą świe­żo wy­pra­ne fi­ran­ki… nie ma mil­sze­go miej­sca by wy­po­cząć z sa­tys­fak­cją do­brze wy­peł­nio­nych obo­wiąz­ków. Tak to już jest, że że­by do­brze wy­po­cząć, trze­ba się na­pra­co­wać. Bez te­go wy­po­czy­nek sta­je się le­ni­stwem. (wię­cej…)

Czytaj dalej Wszystko o my­ciu okien

Sprzątanie ła­zien­ki

Nikogo nie trze­ba prze­ko­ny­wać, że w ła­zien­ce po­win­no być czy­sto. Kto nie jest do koń­ca prze­ko­na­ny do te­go twier­dze­nia, niech so­bie przy­po­mni wi­zy­tę w ja­kimś dwor­co­wym przy­byt­ku dla zde­spe­ro­wa­nych po­dróż­nych. Ustalmy, że dom mu­si się jed­nak czymś róż­nić od dwor­ca. (wię­cej…)

Czytaj dalej Sprzątanie ła­zien­ki

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania