Sprzątanie ła­zien­ki

łazienka w trakcie sprzątania

Nikogo nie trze­ba prze­ko­ny­wać, że w ła­zien­ce po­win­no być czy­sto. Kto nie jest do koń­ca prze­ko­na­ny do te­go twier­dze­nia, niech so­bie przy­po­mni wi­zy­tę w ja­kimś dwor­co­wym przy­byt­ku dla zde­spe­ro­wa­nych po­dróż­nych. Ustalmy, że dom mu­si się jed­nak czymś róż­nić od dworca.

Umywalka

Najlepiej czy­ścić ją co­dzien­nie. Dobrze się tu spraw­dza­ją ście­recz­ki z mi­kro­fi­bry. Zmocz ście­recz­kę w cie­płej wo­dzie, do­brze wy­ci­śnij i prze­trzyj do­kład­nie umy­wal­kę, by usu­nąć wszel­kie osady.

Tą sa­mą szmat­ką wy­trzyj do­kład­nie ba­te­rię. Kamienny osad usuń przy po­mo­cy octu. Jeśli jest dość gru­by i opor­ny na szo­ro­wa­nie (tu spraw­dzi się szczo­tecz­ka do zę­bów), weź kil­ka wa­ci­ków ko­sme­tycz­nych, na­sącz je octem i ob­łóż ni­mi ba­te­rię. Zostaw wa­ci­ki na go­dzi­nę, a je­śli po­trze­ba na­wet na noc.

Korzystając z umy­wal­ki pa­mię­taj by za każ­dym ra­zem prze­trzeć ba­te­rię su­chą szmat­ką usu­wa­jąc wszel­kie za­chla­pa­nia. To nie­wiel­ki wy­si­łek, a Twoja umy­wal­ka wie­le na tym zy­ska – lśnią­ca ba­te­ria umy­wal­ko­wa to prze­cież ład­ny wi­dok. Nie za­po­mnij też o czysz­cze­niu przed­mio­tów sto­ją­cych wo­kół umy­wal­ki – my­del­nicz­ki, ku­becz­ków na szczot­ki do zę­bów itp

Wanna

Również w wy­pad­ku wan­ny do­brze spraw­dza się za­sa­da, że le­pie jest ją czy­ścić po, a nie przed uży­ciem. Powstająca pod­czas ką­pie­li pa­ra wod­na uła­twia my­cie wan­ny, jak i znaj­du­ją­cych się wo­kół kafelków.

Do my­cia wan­ny do­brze na­da­je się uni­wer­sal­ny płyn do my­cia Anthei Turner. Używam go od daw­na – rze­czy­wi­ście jest uni­wer­sal­ny i skuteczny.

Przepis na uni­wer­sal­ny płyn do my­cia Anthei Turner:

  • 2 szklan­ki wody,
  • 2 łyż­ki octu,
  • 2 ły­żecz­ki boraksu,
  • kil­ka kro­pli olej­ku la­wen­do­we­go i kil­ka kro­pli olej­ku z drzewa
  • her­ba­cia­ne­go.

Płyn naj­le­piej przy­go­to­wać w spry­ski­wa­czu do kwia­tów. Pamiętaj, że mlecz­ka czysz­czą­ce mo­żesz uży­wać tyl­ko do wan­ny ema­lio­wa­nej. Dla wan­ny akry­lo­wej bez­piecz­niej­szą me­to­dą jest uży­cie pa­sty z so­dy oczysz­czo­nej i wody.

W przy­pad­ku osa­du z ka­mie­nia na­le­ży użyć octu.

Prysznic

Drzwi do ka­bi­ny prysz­ni­co­wej czy­ści­my wo­dą z octem, po czym wy­cie­ra­my do su­cha ście­recz­ką. Najlepiej je­śli drzwi zo­sta­ną wy­tar­te po każ­dym uży­ciu – nie bę­dą po­wsta­wać brzyd­kie zacieki.

Zasłonkę prysz­ni­co­wą na­le­ży czę­sto prać. Włóż ją do pral­ki z kil­ko­ma ręcz­ni­ka­mi i wy­pierz – ręcz­ni­ki po­mo­gą w usu­nię­ciu osa­dów z mydła.

Jeśli Twoja za­słon­ka nie mo­że być pra­na w pral­ce, wy­pierz ją w wan­nie na­peł­nio­nej cie­płą wo­dą z do­dat­kiem prosz­ku do prania.

Plamy z ple­śni na za­słon­ce moż­na usu­nąć pa­stą z so­dy oczysz­czo­nej i wody.

Końcówka prysz­ni­ca ma ten­den­cje do po­kry­wa­nia się ka­mien­nym osa­dem. Pozbędziesz się go mo­cząc go przez go­dzi­nę w wo­dzie pól na pół z octem.

Kafelki

Po sko­rzy­sta­niu z prysz­ni­ca mo­kre ka­fel­ki do­brze jest osu­szyć, by nie po­wsta­wa­ły na nich za­cie­ki. Dobrze się tu spraw­dza pla­sti­ko­wa wy­cie­racz­ka do szyb, któ­ra ła­two zbie­rze wodę.

Do my­cia na­da­je się wy­śmie­ni­cie uni­wer­sal­ny płyn czysz­czą­cy Anhtei Turner.

Zabrudzenia na fu­gach ła­two usu­niesz pa­stą z so­dy oczysz­czo­nej przy po­mo­cy szczo­tecz­ki do zębów.

Zarówno ka­fel­ki jak i fu­gi bar­dzo do­brze czy­ści się przy po­mo­cy urzą­dze­nia do czysz­cze­nia pa­rą. Mocny stru­mień pa­ry roz­pusz­cza brud i z ła­two­ścią go usu­wa, na­wet z trud­no do­stęp­nych miejsc.

Lustro

Lustro to jed­na z tych rze­czy na któ­re w pierw­szej chwi­li zwra­ca­my uwa­gę wcho­dząc do ła­zien­ki, war­to więc by by­ło czy­ste. Lustra czy­ści­my wo­dą z octem zmie­sza­ną w pro­por­cjach 10:1.

Po go­rą­cej ką­pie­li za­pa­ro­wa­ne lu­stro moż­na szyb­ko osu­szyć dmu­cha­jąc cie­płym po­wie­trzem z su­szar­ki do włosów.

Toaleta

Do my­cia musz­li klo­ze­to­wej po­trzeb­ne są gu­mo­we rę­ka­wicz­ki, ręcz­ni­ki pa­pie­ro­we i płyn do my­cia to­a­let. Zużyte ręcz­ni­ki wy­rzu­caj do ko­sza na śmie­ci, by nie za­tkać muszli.

Deskę, spłucz­kę i ze­wnętrz­ną stro­nę musz­li klo­ze­to­wej moż­na umyć uni­wer­sal­nym pły­nem do czysz­cze­nia Anthei Turner. Pamiętaj zwłasz­cza o czysz­cze­niu spłuczki.

Do czysz­cze­nia musz­li przy­da­dzą się też:

  • ta­blet­ki do czysz­cze­nia pro­tez (wrzuć i zo­staw na noc, ra­no spłucz wodę),
  • co­la (wlej szklan­kę co­li, zo­staw na go­dzi­nę – zli­kwi­du­je osad i plamy),
  • so­da oczysz­czo­na (raz w ty­go­dniu wsyp do musz­li szklan­kę so­dy oczysz­czo­nej i spuść wo­dę – po­zbę­dziesz się nie­przy­jem­nych za­pa­chów i unik­niesz za­pcha­nia rur).Podłoga

Trzeba ją re­gu­lar­nie zamiatać/odkurzać oraz myć, zwłasz­cza wo­kół toalety.

Leave a Reply