Barszcz z uszkami

Składniki:

  • barszcz ki­szo­ny
  • bu­ra­ki
  • włosz­czy­zna
  • su­szo­ne grzyby
  • liść lau­ro­wy
  • zie­le angielskie
  • pieprz
  • sól
  • oli­wa

Wyszorowane do czy­sta bu­ra­ki go­tu­je­my w skór­ce w oso­lo­nej wo­dzie aż zmięk­ną. Gdy go­to­we, od­sta­wia­my do wy­sty­gnię­cia. Jak wy­sty­gną obie­ra­my i ście­ra­my na tar­ce. Równolegle ob­go­to­wu­je­my włosz­czy­znę, kil­ka su­szo­nych grzy­bów, liść lau­ro­wy i zie­le an­giel­skie w oso­lo­nej wo­dzie z do­dat­kiem oli­wy. Gdy go­to­we od­ce­dza­my wa­rzy­wa (przy­da­dzą się np. na sa­łat­kę ja­rzy­no­wą) do­da­je­my star­te bu­ra­ki i mie­sza­my z ki­szo­nym barsz­czem w pro­por­cjach pół na pół. Doprowadzamy do wrze­nia i zdej­mu­je­my z ga­zu, by barszcz nie stra­cił ko­lo­ru, przez zbyt dłu­gi gotowanie.

Jeśli ko­lor wy­da­je się ma­ło czer­wo­ny, mo­że­my do­dać wy­szo­ro­wa­ne­go, ob­ra­ne­go ze skór­ki star­te­go su­ro­we­go buraka.

Przed po­da­niem na wi­gi­lij­ny stół barszcz prze­ce­dza­my przez si­to. Do barsz­czu po­da­je­my uszka z grzybami.

Leave a Reply