Jak ta­nim kosz­tem urzą­dzić naj­prost­szą wędzarnie

Najprostszą wę­dzar­nię, skła­da­ją­cą się z pa­le­ni­ska, ka­na­łu dym­ne­go i ko­mo­ry wę­dzar­ni­czej moż­na zro­bić sa­me­mu. Materiały do pra­cy są po­wszech­nie do­stęp­ne. Patent jest do­brze zna­ny, ta­kie wę­dzar­nie „od za­wsze” ro­bio­no na wsiach. (wię­cej…)

Czytaj dalej Jak ta­nim kosz­tem urzą­dzić naj­prost­szą wędzarnie

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania