Maski kar­na­wa­ło­we

Proponuję wy­ko­na­nie z dzieć­mi pro­stych pa­pie­ro­wych ma­sek karnawałowych.

Aby wy­ko­nać ma­skę ko­ta i kró­li­ka potrzebujesz:

  • jed­no­ra­zo­wych ta­cek i ta­le­rzy­ków z papieru, 
  • no­ży­czek,
  • farb,
  • dziur­ka­cza,
  • zszy­wa­cza do papieru, 
  • gum­ki.

W pa­pie­ro­wych ma­skach klu­czo­wą spra­wą jest wy­cię­cie na nos i bu­zię dziec­ka oraz oczy. Robiąc ma­skę z pa­pie­ro­we­go ta­le­rzy­ka od­ci­na­my je­go ćwiart­kę i przy­mie­rza­my do twa­rzy by zo­rien­to­wać się, gdzie do­kład­nie trze­ba wy­ciąć otwo­ry na oczy. W przy­pad­ku pro­sto­kąt­nej pa­pie­ro­wej tac­ki na środ­ku dłuż­sze­go bo­ku wy­ci­na­my mniej­szy trój­ką­cik na nos, a z ocza­mi ro­bi­my po­dob­nie jak w przy­pad­ku ta­le­rza. Szkicujemy na tac­ce gło­wę ko­ta i wy­ci­na­my ją. Uszy kró­li­ka ro­bi­my z dwóch po­łó­wek pa­pie­ro­we­go ta­le­rza i przy­cze­pia­my je do ma­ski zszy­wa­czem. Po bo­kach ro­bi­my dziur­ki na gum­kę. Maski ma­lu­je­my i kie­dy wy­schną przy­cze­pia­my gum­kę. Zanim dziec­ko wyj­dzie na bal ma­sko­wy mo­że­my do­ma­lo­wać mu kred­ką do oczu wąsiki.

Leave a Reply