Ciasto Rafaello

Gorąco po­le­cam. Przepis na cia­sto pro­ste do zro­bie­nia, a do te­go bar­dzo smaczne.

Potrzebne skład­ni­ki:
  • 2 ta­blicz­ki bia­łej czekolady
  • 2 ga­la­ret­ki o sma­ku cytrynowym
  • 200 g wiór­ków kokosowych
  • opa­ko­wa­nia bi­tej śmie­ta­ny w proszku(tej błyskawicznej)
  • 1 pacz­ka po­dłuż­nych biszkoptów
  • 2 szklan­ki mleka
  • 2 szklan­ki go­rą­cej wody
  • 1 pacz­ka ko­ko­sa­nek do dekoracji
  • nie­co li­kie­ru ad­wo­kat do pon­czo­wa­nia biszkoptów

Obie ga­la­ret­ki roz­pusz­cza­my w 2 szklan­kach wrząt­ku. Dodajemy po­kru­szo­ną bia­łą cze­ko­la­dę i mie­sza­my pó­ki się nie roz­pu­ści. Zostawiamy aż do cał­ko­wi­te­go prze­stu­dze­nia. Z mle­kiem ubi­ja­my bi­tą śmie­ta­nę w prosz­ku i gdy za­czy­na na­bie­rać wła­ści­wej kon­sy­sten­cji, do­da­je­my po łyż­ce tę­że­ją­cej ga­la­ret­ki z cze­ko­la­dą. Na ko­niec wsy­pu­je­my 3/4 wiór­ków ko­ko­so­wych. Na blasz­ce ukła­da­my bisz­kop­ty i pon­czu­je­my je we­dle uzna­nia. Wylewamy ubi­tą ma­sę, po­sy­pu­je­my resz­tą wiór­ków i de­ko­ru­je­my je ko­ko­san­ka­mi. Odstawiamy do lo­dów­ki na co naj­mniej 2 go­dzi­ny. Choć trze­ba uczci­wie przy­znać, że ra­fa­el­lo sma­ku­je naj­le­piej na­stęp­ne­go dnia.

Jeśli kto ma ocho­tę mo­że sa­me­mu po­ku­sić się o upie­cze­nie bisz­kop­to­we­go spodu do ra­fa­el­lo. Można też dla uroz­ma­ice­nia do­dać do ma­sy płat­ki migdałowe.

Leave a Reply