Przepis na cia­sto tru­skaw­ko­we z bez­ową nutą

Pyszne, owo­co­we cia­sto, któ­re świet­nie po­pra­wia na­strój na­wet pod­czas desz­czo­we­go lata 😀

Składniki na ciasto:

 • 200 g mąki
 • 100 g cukru
 • 100 g masła
 • 3 żółt­ka
 • 40-50 g płat­ków migdałowych
 • 0,5 ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia

Składniki na masę:

 • 300 g tru­ska­wek (al­bo in­nych owoców)
 • 60 g cukru
 • 3 biał­ka
 • 40-50 g płat­ków migdałowych
 • 1 łyż­ka mą­ki ziemniaczanej

Mąkę wy­mie­szać z cu­krem, prosz­kiem do pie­cze­nia i płat­ka­mi mig­da­ło­wy­mi, do­dać żółt­ka oraz mar­ga­ry­nę i za­gnieść. Ciasto za­wi­nąć w fo­lię i schło­dzić w lo­dów­ce min 30 mi­nut. Po schło­dze­niu cia­sto roz­wał­ko­wać i uło­żyć w tor­tow­ni­cy (śred­ni­ca 26 cm, lub kwa­dra­to­wej blasz­ce po­dob­nej wiel­ko­ści) for­mu­jąc ok. 2 cm brzeg. Włożyć do pie­kar­ni­ka i pod­pie­kać ok. 10 min w 200°C.

Białka ubić na sztyw­ną pia­nę, do­da­jąc stop­nio­wo pod ko­niec ubi­ja­nia cu­kier. Odłożyć 4-5 ły­żek pia­ny do de­ko­ra­cji. Do po­zo­sta­łej pia­ny do­dać mą­kę, płat­ki mig­da­ło­we oraz tru­skaw­ki (prze­kro­jo­ne na po­łów­ki, bądź ćwiart­ki w za­leż­no­ści od wiel­ko­ści) i de­li­kat­nie wy­mie­szać. Masę z tru­skaw­ka­mi wy­ło­żyć na cia­sto, na wierz­chu de­li­kat­nie roz­sma­ro­wać po­zo­sta­łe biał­ka. Piec ok. 20 – 30 min w 200°C.

Ciasto rów­nie do­brze sma­ku­je z dre­lo­wa­ny­mi wi­śnia­mi lub po­rzecz­ka­mi i in­ny­mi owo­ca­mi. Należy jed­nak wte­dy do­dać do cia­sta 100-120 g cu­kru za­miast 60g (wi­śnie i po­rzecz­ki są w koń­cu bar­dziej kwaśne).

Autor: Mysza

Leave a Reply