Podstawy mi­kro­fa­li

Mikrofalówka sta­ła się w na­szych kuch­niach, obok ku­chen­ki, lo­dów­ki, czaj­ni­ka elek­trycz­ne­go czy eks­pre­su do ka­wy, jed­nym ze sta­łych ele­men­tów wy­po­sa­że­nia. Wielu użyt­kow­ni­ków po­pu­lar­nej mi­kro­fa­li nie wy­obra­ża już so­bie szy­ko­wa­nia ka­kao lub ogrze­wa­nia wie­czo­rem obia­du dla „spóź­nial­skich” na ku­chen­ce. Jednak prze­cież pod­grze­wa­nie czy roz­mra­ża­nie nie wy­czer­pu­je za­let mi­kro­fa­lów­ki, któ­ra sa­ma w so­bie mo­że stać się na­rzę­dziem do szy­ko­wa­nia smacz­nych po­sił­ków. (wię­cej…)

Czytaj dalej Podstawy mi­kro­fa­li

Czas mi­kro­fa­lo­wa­nia mięs

Tabela po­ni­żej za­wie­ra orien­ta­cyj­ne cza­sy pie­cze­nia w ku­chen­ce mi­kro­fa­lo­wej roz­ma­itych mięs. Czasy ob­li­czo­ne zo­sta­ły dla ku­chen­ki o mo­cy 750W, dla in­nych mo­cy sprzę­tu na­le­ży po­da­ne cza­sy od­po­wied­nio wy­dłu­żyć bądź skró­cić. (wię­cej…)

Czytaj dalej Czas mi­kro­fa­lo­wa­nia mięs

Czas mi­kro­fa­lo­wa­na warzyw

Tabela po­ni­żej za­wie­ra orien­ta­cyj­ne cza­sy go­to­wa­nia w ku­chen­ce mi­kro­fa­lo­wej roz­ma­itych wa­rzyw. Czasy ob­li­czo­ne zo­sta­ły dla ku­chen­ki o mo­cy 750W, dla in­nych mo­cy sprzę­tu na­le­ży po­da­ne cza­sy od­po­wied­nio wy­dłu­zyć bądź skró­cić. (wię­cej…)

Czytaj dalej Czas mi­kro­fa­lo­wa­na warzyw

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania