Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: część 2 – co jest po­trzeb­ne do pie­cze­nia chleba?

O AUTOMATACH DO PIECZENIA CHLEBA

Ostatnio po­pu­lar­ne sta­ją się nie­dro­gie, au­to­ma­tycz­ne urzą­dze­nia do pie­cze­nia chle­ba. Wystarczy wsy­pać do środ­ka skład­ni­ki lub go­to­wą mie­szan­kę chle­bo­wą, do­lać wo­dy, włą­czyć i po ja­kimś cza­sie wy­jąć pach­ną­cy, go­rą­cy bo­che­nek. (wię­cej…)

Czytaj dalejPieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: część 2 – co jest po­trzeb­ne do pie­cze­nia chleba?

Pieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: Część 1 – Dlaczego piec chleb?

W obec­nych cza­sach pie­cze­nie chle­ba wy­da­je się ana­chro­ni­zmem. Mamy wszak du­ży wy­bór wszel­kie­go ro­dza­ju pie­czy­wa w skle­pach. Bez wy­sił­ku moż­na za­opa­trzyć się w cie­pły chleb, świe­że bu­łecz­ki, czy też je­śli ktoś wo­li hi­gie­nicz­nie za­pa­ko­wa­ne i po­kro­jo­ne w krom­ki bo­chen­ki. Dlaczego ma­my więc co­fać się do lat 60-tych XX wie­ku, kie­dy to jesz­cze, zwłasz­cza na wsiach, pie­czo­no chleb w do­mu? (wię­cej…)

Czytaj dalejPieczenie chle­ba do­mo­we­go na za­kwa­sie: Część 1 – Dlaczego piec chleb?

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania