Jak ob­szyć wie­sza­ki na ubranie

Być mo­że po obej­rze­niu kil­ku od­cin­ków pro­gra­mu „Perfekcyjna Pani Domu” chcesz zo­stać wła­ści­ciel­ką per­fek­cyj­nej sza­fy z per­fek­cyj­nie ob­szy­ty­mi wie­sza­ka­mi. Jeśli tak to słu­żę uprzej­mie 🙂 Oto DWA SPOSOBY OBSZYWANIE WIESZAKÓW DO UBRAŃ. Zobacz krok po kro­ku jak to się robi.

SPOSÓB PIERWSZY (Wieszak z 3 pierw­szych zdjęć.)

Wieszak na ubra­nie, któ­ry chce­my ob­szyć przy­kła­da­my do czy­stej, wy­pra­so­wa­ne tka­ni­ny i ob­ry­so­wu­je­my je­go kształt, a wła­ści­wie je­go gó­rę i za­zna­cza­my pro­stą kre­ską na do­le, do­kąd ma się­gać po­kro­wiec. Wykrój ro­bi­my z po­dwój­nie zło­żo­ne­go ma­te­ria­łu i zszy­wa­my na gó­rze, po­zo­sta­wia­jąc po­środ­ku nie­wiel­kie miej­sce na wsu­nię­cie me­ta­lo­wej czę­ści wie­sza­ka. Pokrowiec prze­wra­ca­my na le­wą stro­nę i na­kła­da­my na wie­szak. Dolną część ma­te­ria­łu za­gi­na­my oko­ło 0,5 cm do środ­ka i zszy­wa­my (na do­le moż­na do­szyć ozdob­ną tasiemkę).

Jeśli na do­le za­miast trwa­łe­go szwu dasz cien­ki za­mek, bę­dziesz mo­gła wło­żyć do środ­ka pach­ną­ce płat­ki róż i la­wen­dę (naj­le­piej w prze­wiew­nym wo­recz­ku, by nie wła­zi­ły w zę­by zam­ka), dzię­ki cze­mu Twoje ubra­nia bę­dą ślicz­nie pachniały.

SPOSÓB DRUGI (wie­szak z 4 ko­lej­nych zdjęć)

Obrysowujemy do­kład­ny kształt wie­sza­ka i z po­dwój­nie zło­żo­ne­go ma­te­ria­łu wy­ci­na­my kształt, do­da­jąc po oko­ło 1 – 1,5 cm na zszy­cie. Zszywamy na gó­rze i prze­wra­ca­my na le­wą stro­nę. Z cien­kiej gąb­ki wy­ci­na­my ka­wa­łek po­trzeb­ny na owi­nię­cie drew­nia­nej czę­ści wie­sza­ka (moż­na użyć też ocie­pli­ny ta­kiej jak w kurt­kach, al­bo owi­nąć de­li­kat­nie wie­szak raj­sto­pa­mi tak, by był mięk­ki), i wsu­nię­cie go w po­kro­wiec. Teraz po­zo­sta­je już tyl­ko zszy­cie na do­le i ewen­tu­al­ne ozdo­bie­nie wieszaka.

Leave a Reply