Jesienny bu­kiet, jak zro­bić ró­że z liści

Jesienny bu­kiet dla mamy:)

Wykonany zo­stał głów­nie z li­ści klo­nu oraz in­nych li­ści, któ­re zna­leźć moż­na w par­kach. Do zro­bie­nia jed­nej ta­kiej ró­życz­ki po­trze­ba ok 5 list­ków. Pierwszy liść skłą­da­my na pół i rolujemy/ zwi­ja­my. Następny rów­nież wpierw skła­da­my na pół, a póź­niej ro­ga­mi otu­la­my pierw­szy li­stek, i tak z każ­dym ko­lej­nym list­kiem. Na sam ko­niec owij­my nit­ką ….i go­to­wa ró­życz­ka. Robimy kil­ka ró­ży­czek, oplą­tu­je­my je wszyst­kie nit­ką i po­wste­je nam wspa­nia­ły je­sien­ny bukiet:)

Praca Sabiny Świątkowskiej na­gro­dzo­na w je­sien­nym kon­kur­sie Kury Domowej.

Leave a Reply