Szydełkowy clown wzór na osłon­kę na jajka

Kolorowy clown – osłon­ka na jaj­ko w kie­lisz­ku za­chę­ci do je­dze­nia na­wet naj­więk­sze­go nie­jad­ka. Po smacz­nie zje­dzo­nym śnia­da­niu mo­żesz po pro­stu zo­sta­wić go dziec­ku do za­ba­wy. Clown wy­ko­na­ny z dość sztyw­nej włócz­ki mo­że rów­nie do­brze być ozdo­bą sto­łu co po pro­stu mięk­ką i ko­lo­ro­wą za­baw­ką dla dziecka.

Materiały: 

 • szy­deł­ko,
 • włócz­ka w ko­lo­rach: nie­bie­ski, fio­le­to­wy, żół­ty, ró­żo­wy oraz czer­wo­ny na nos i uśmiech i nie­co czar­ne­go na oczy, 
 • ka­wa­łek mięk­kiej gąb­ki do wy­pcha­nia głowy

Schemat:

 • 1 rząd – ro­bi­my 40 oczek łań­cusz­kiem i łą­czy­my w kół­ko 1 oczkiem ści­słym, da­lej ro­bi­my dookoła
 • 2-11 rząd – półsłupki
 • 12-13 rząd – prze­ra­bia­my jak na­stę­pu­je: 2 oczka prze­ra­bia­my ra­zem, 8 ko­lej­nych pół­słup­ka­mi, 2 oczka prze­ra­bia­my ra­zem, 8 ko­lej­nych pół­słup­ka­mi, itd. aż do koń­ca rzędu
 • 14-17 rząd – półsłupki
 • 18-19 rząd – prze­ra­bia­my jak na­stę­pu­je: 2 oczka prze­ra­bia­my ra­zem, 6 ko­lej­nych pół­słup­ka­mi, 2 oczka prze­ra­bia­my ra­zem, 6 ko­lej­nych pół­słup­ka­mi, itd. aż do koń­ca rzędu
 • 20-24 rząd – półsłupki
 • 25-26 rząd – prze­ra­bia­my jak na­stę­pu­je: 2 oczka ra­zem, 2 pół­słup­ki po­je­dyn­cze, 2 oczka ra­zem, 2 pół­słup­ki po­je­dyn­cze, itd. aż do koń­ca rzędu
 • 27-29 rząd – od te­go miej­sca prze­ra­bia­my wszyst­kie oczka po dwa, aż zo­sta­nie nam już tyl­ko 6 oczek

Do te­go miej­sca ro­bi­my po dwa rzę­dy w każ­dym ko­lo­rze, a da­lej, tak jak na­pi­sa­no. Ja prze­ra­bia­łam w ko­lej­no­ści: nie­bie­ski, żół­ty, fioletowy.

 • 30-31 rząd – zmie­nia­my ko­lor na ró­żo­wy i prze­ra­bia­my po dwa pół­słup­ki w każ­de oczko
 • 32-37 rząd – ro­bi­my 6 rzę­dów bez do­da­wa­nia oczek z cze­go 3 ko­lo­rem ró­żo­wym, a 3 po­zo­sta­łe fio­le­to­wym (czap­ka)
 • 38-39 rząd – prze­ra­bia­my jak na­stę­pu­je: 2 oczka ra­zem, 2 pół­słup­ki po­je­dyn­cze, 2 oczka ra­zem, 2 pół­słup­ki po­je­dyn­cze, itd. aż do koń­ca rzędu
 • 40 rząd i do koń­ca – prze­ra­bia­my po dwa oczka na raz aż po­zo­sta­nie 6 oczek i wte­dy zmie­nia­my ko­lor na czer­wo­ny i prze­ra­bia­my bez do­da­wa­nia dwa rzę­dy (pom­pon)

Wyszywamy oczy i sze­ro­ko uśmiech­nię­te usta. Robimy du­ży czer­wo­ny nos (ta­ki sam jak pom­pon na czap­ce tyl­ko czerwony).

Leave a Reply