Las w sło­iku, jak zro­bić krok po kroku

las_w_sloiku

Las w sło­iku to ład­na i cie­ka­wa ozdo­ba do do­mu lub miesz­ka­nia. Zamknięty eko­sys­tem, któ­ry je­dy­ne cze­go po­trze­bu­je, to wy­tar­cia raz na ja­kiś czas ku­rzu ze sło­ika, by był czy­sty. Idealny dla osób, któ­re są w sta­nie za­su­szyć na­wet kaktusy.

Do zro­bie­nia sa­mo­dziel­nie la­su w sło­iku bę­dą potrzebne:

  • du­ży słój z za­mknię­ciem z korka,
  • ke­ram­zyt,
  • żwi­rek,
  • wę­giel aktywny,
  • zie­mia ogrodowa,
  • ro­śli­ny zie­lo­ne ta­kie jak pa­proć czy bluszcz oraz mech (naj­le­piej kup w kwia­ciar­ni, wie­le po­pu­lar­nych ga­tun­ków mchu spo­ty­ka­nych w la­sach jest pod ochroną),
  • opcjo­nal­nie ka­mie­nie, ko­ra, musz­le lub ele­men­ty de­ko­ra­cyj­ne wy­ko­na­ne z tworzywa.
Jak krok po kro­ku wy­ko­nać las w słoiku

Kluczowe w wy­ko­na­niu la­su w sło­iku jest przy­go­to­wa­nie od­po­wied­nie­go, war­stwo­we­go pod­ło­ża, któ­re za­pew­ni ro­śli­nom pra­wi­dło­we wa­run­ki do życia.

W du­żym, czy­stym sło­iku ukła­da­my war­stwa­mi naj­pierw ke­ram­zyt, na nim sy­pie­my nie­co drob­niej­szy żwir, a da­lej war­stwa wę­gla ak­tyw­ne­go i wresz­cie zie­mia ogro­do­wa. W tak przy­go­to­wa­nym pod­ło­żu sa­dzi­my ro­śli­ny. Ziemię wo­kół ro­ślin okry­wa­my mchem. Na ko­niec, we­dle uzna­nia, do­da­je­my ele­men­ty de­ko­ra­cyj­ne lub nie 🙂 Pozostaje już tyl­ko wy­trzeć de­li­kat­nie wnę­trze sło­ika, je­śli je nie­co ubru­dzi­li­śmy. Teraz de­li­kat­nie ca­łość pod­le­wa­my i szczel­nie za­my­ka­my kor­kiem. Od te­go mo­men­tu mo­że­my cie­szyć oko ob­ser­wu­jąc na­tu­ral­ne zmia­ny i wzrost na­szych ro­ślin w słoiku.

Rośliny za­mknię­te w sło­iku two­rzą ma­ły, sa­mo­wy­star­czal­ny eko­sys­tem, w któ­ry nie trze­ba spe­cjal­nie in­ge­ro­wać. Warto jed­nak zwłasz­cza na po­cząt­ku przyj­rzeć się, czy wla­na do środ­ka wo­da jest dla na­szych ro­ślin wy­star­cza­ją­ca, więc czy nie ma­ją zbyt su­cho lub zbyt mo­kro. Jeśli stwier­dzi­my, że nie­któ­re za­sa­dzo­ne przez nas ele­men­ty za­czę­ły po­kry­wać się ple­śnią trze­ba otwo­rzyć sło­ik i po­zbyć się ich. Dobrze też po­trzy­mać je nie­co bez przy­kryw­ki, by nad­miar wo­dy miał szan­sę od­pa­ro­wać. I po­dob­nie gdy za­uwa­ży­my, że ro­śli­ny wy­sy­cha­ją, trze­ba do­lać nie­co wo­dy i znów za­mknąć. Jest ide­al­nie, gdy kil­ka dni po zro­bie­niu la­su w sło­iku, ra­no na we­wnętrz­nych ścian­kach za­ob­ser­wu­je­my zaparowanie. 

Leave a Reply