Domki i za­baw­ki z pu­de­łek od zapałek

Kolorowe dom­ki i za­ba­wi z pu­de­łek od za­pa­łek. Mała rzecz – wiel­ka fraj­da za­rów­no przy ro­bie­niu, jak i póź­niej dla dziec­ka pod­czas za­ba­wy. Zobacz trzy po­my­sły na pro­ste za­baw­ki dla dziecka. 

Do ich wy­ko­na­nia przy­da­dzą Ci się:

  • pu­deł­ka od zapałek,
  • ko­lo­ro­we papiery,
  • filc,
  • dziur­ka­cze do papieru,
  • no­życz­ki
  • klej do papieru,
  • klej na gorąco.

Domek dla krasnoludka

Obklej pu­deł­ko od za­pa­łek od ze­wnątrz ko­lo­ro­wym pa­pie­rem. Wytnij po­środ­ku okien­ko i otwórz je. Wyklej wy­su­wa­ny śro­dek pu­de­łecz­ka. Wytnij z pa­pie­ru lub na­ry­suj ele­men­ty wy­po­sa­że­nia dom­ku. Z czer­wo­ne­go pa­ska tek­tu­ry zrób spa­dzi­sty dach. Wsuń jed­ną część pu­deł­ka w dru­gą i gotowe 🙂

Domek dla ptaszka

Rozetnij de­li­kat­nie ze­wnętrz­ną część pu­deł­ka od za­pa­łek w miej­scu kle­je­nia. Wytnij dziur­ka­czem lub no­życz­ka­mi okrą­gły otwór po­środ­ku pu­deł­ka. Pomaluj je na bia­ło. Gdy far­ba wy­schnie wy­tnij nie­wiel­ki otwór, w któ­ry wsu­niesz, a po­tem za­mo­cu­jesz przy po­mo­cy kle­ju na go­rą­co cien­ki, krót­ki pa­ty­czek. Wyklej ko­lo­ro­wym pa­pie­rem wy­su­wa­ną część pu­deł­ka od za­pa­łek. Wytnij lub na­ry­suj ele­men­ty wy­stro­ju domku.Włóż we­wnętrz­ną część pu­deł­ka od za­pa­łek w ze­wnętrz­ną i sklej ją. Zrób z fil­cu ma­łe­go ptasz­ka i do­klej go na pa­ty­czek. Możesz użyć też go­to­wej fi­gur­ki. Doklej dach z pa­ska tek­tu­ry i ozdób do­mek ko­lo­ro­wy­mi list­ka­mi wy­cię­ty­mi dziurkaczem.

Łóżeczko dla lu­dzi­ka le­go friends

Pudełko od za­pa­łek oklej na­oko­ło ka­wał­kiem fil­cu. Również śro­dek wy­su­wa­nej czę­ści pu­deł­ka wy­klej fil­cem. Z in­ne­go ka­wa­ła fil­cu zrób wa­łe­czek, któ­ry wkle­isz do środ­ka – bę­dzie peł­nił ro­lę po­dusz­ki. Wsuń je­ną część pu­deł­ka w dru­gą i ozdób je z ze­wnątrz we­dle uzna­nia. Łóżeczko jest go­to­we. ko­lo­ro­wych snów lu­dzi­ku le­go friends 😉 

Leave a Reply