Przepis na nu­tel­lę śliwkową

Wakacyjne mie­sią­ce mi­ja­ją. Dzieci od­po­czy­wa­ją od szko­ły, czy to w do­mu, czy na ko­lo­niach. Dorośli cie­szą się (lub nie) za­wsze zbyt krót­kim urlo­pem. I tak przez dwa ty­go­dnie funk­cjo­nu­je­my w ryt­mie krót­kich lub dłuż­szych wy­jaz­dów, cza­sem re­mon­tów, cza­sem szy­ko­wa­nych na zi­mę prze­two­rów. Łapmy, pó­ki się da słoń­ce do sło­ików, by cie­szyć ni­mi pod­nie­bie­nie w je­sien­ny i zi­mo­wy czas 🙂

Jeśli jesz­cze nie pró­bo­wa­li­ście, za­chę­cam słod­ko do przy­go­to­wa­nia ta­kiej ni­by nu­tel­li ze śli­wek. Lubią ją nie tyl­ko dzie­ci 😉 Nadaje się wy­śmie­ni­cie do po­sma­ro­wa­nia chle­ba, ja­ko na­dzie­nie do na­le­śni­ków, al­bo ja­ko jed­na z warstw do prze­ło­że­nia tortu.

Składniki:

  • 3 kg śliwek,
  • 1 kg cukru,
  • 20 dkg ka­kao (lub 10 dkg ka­kao i 1 ta­blicz­ka gorz­kiej czekolady)
  • 2 opa­ko­wa­nia cu­kru wa­ni­lio­we­go lub aro­mat ru­mo­wy – jak kto lubi.

Umyte śliw­ki trze­ba oczy­ścić z pe­stek i zmik­so­wać. Do zmik­so­wa­nych śli­wek do­da­je­my cu­kier i sma­ży­my na ma­łym ogniu przez oko­ło 2 go­dzi­ny, re­gu­lar­nie mie­sza­jąc. Potem do­da­je­my ka­kao i sma­ży­my przez ko­lej­ne pół go­dzi­ny, mie­sza­my. Dodajemy cze­ko­la­dę, mie­sza­my do­kład­nie i gdy się roz­pu­ści na­kła­da­my do wy­pa­rzo­nych wrząt­kiem sło­icz­ków. Zakręcamy sło­iki i od­wra­ca­my na kil­ka mi­nut do gó­ry no­ga­mi, by przy­kryw­ka się zassała.

Skoro są wa­ka­cje, to po tak „cięż­kiej” pra­cy chy­ba za­słu­ży­li­śmy na odro­bi­nę słod­ko­ści 😉 To ko­mu bu­łecz­kę z śliw­ko­wą nutellą?

Leave a Reply