Przebiśnieg z kre­pi­ny krok po kroku

Kwiaty z kre­pi­ny to bar­dzo wcią­ga­ją­ca pa­sja:) Można stwo­rzyć coś ład­ne­go i nie­po­wta­rzal­ne­go. I nie trze­ba się mar­twić, że kwia­ty zwiędną. 🙂


Bibuła po­trzeb­nych do wy­ko­na­nia przebiśniegów:

  • bi­bu­ła zwy­kła (tzw kre­pa) – cien­ka bibułka
  • kre­pi­na (bi­bu­ła marsz­czo­na) – grub­sza, moż­na ją rozciągać

1. Do wy­ko­na­nia prze­bi­śnie­gu mu­sisz przy­go­to­wać:

  • 3 pa­ski bia­łej kre­pi­ny 1cmx5cm 
  • pro­sto­kąt ciem­no­zie­lo­nej kre­pi­ny 15cmx1cm
  • pa­sek ciem­no­zie­lo­nej kre­pi­ny do owijania
  • pro­sto­kąt ja­sno­żół­tej zwy­kłej bi­bu­ły 2cmx2,5cm
  • pro­sto­kąt ja­sno­zie­lo­nej zwy­kłej bi­bu­ły 2cmx2,5cm
  • drut ozdob­ny do kwia­tów 0,5

2,3,4. ŚRODEK: Nacinamy żół­ty i ja­sno­zie­lo­ny ka­wa­łek zwy­kłej bi­bu­ły, na głę­bo­kość 1,5cm. Potem ukła­da­my je­den na dru­gim i zwi­ja­my razem.

5,6,7,8. PŁATKI: Prostokątny ka­wa­łek bia­łej kre­pi­ny prze­wi­ja­my w dło­niach, jak­by­śmy chcie­li za­wi­nąć cu­kie­rek. Składamy na po­ło­wę, de­li­kat­nie roz­płasz­cza­my i roz­cią­ga­my gó­rę płat­ka. W ten spo­sób wy­ko­nu­je­my trzy płatki.

9,10. Układamy je wo­kół środ­ka, i owi­ja­my drucikiem.

11,12. ŁODYGA: Zielony drut owi­ja­my pa­skiem rozciągniętej,zielonej kre­pi­ny, pa­mię­ta­jąc by do­kład­nie go za­kryć. Można ewen­tu­al­nie użyć tro­chę kle­ju do za­mo­co­wa­nia bibuły .

13. Zginamy ro­śli­nę po­ni­żej kwiat­ka. I gotowe 🙂

14. LISTEK: Wycinamy wą­ski ka­wa­łek zie­lo­nej kre­pi­ny w „szcze­be­lek” płotka.

15,16. Przy owi­ja­niu ło­dy­gi do­da­je­my li­stek i owi­ja­my razem.

17,18. Przebiśniegi ro­sną w gru­pach, dla­te­go pro­po­nu­ję wy­ko­nać pięć kwiat­ków, po­łą­czyć je i do­pie­ro po­tem do­dać kil­ka listków.

Gotowe!

Zdjęcia, opis i wy­ko­na­nie Sylwia.

Leave a Reply