Przepis na buch­ty drożdżowe

Według po­rad­ni­ka „Kosowska kuch­nia jar­ska”, Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, rok 1929.

Składniki:

  • 3 ja­ja
  • 1 łyż­ka gę­stych drożdży
  • 1/4 li­tra mleka
  • ka­wa­łek masła
  • cu­kier
  • odro­bi­na soli

Wsypać tro­chę mą­ki do do­ni­cy, wlać droż­dże i po tro­sze mle­ko; roz­bić do­brze ja­ja z cu­krem, do­dac to­pio­ne­go ma­sła i wszyst­ko wlać do cia­sta, da­jąc resz­tę mą­ki. Poczem lek­ko po­so­lić, do­brze wy­mie­sić i wy­ra­biać buch­ty w ten sposób:

Maczać rę­ce w ma­śle roz­to­pio­nem i brać po­tro­sze cia­sta na dłoń, for­mo­wać ma­łe bu­łecz­ki, da­jąc do środ­ka tro­chę kon­fi­tur osą­czo­nych z sy­ro­pu i mar­mo­la­dy i ukła­dać jed­ną przy dru­giej na bla­sze po­sma­ro­wa­nej masłem.

Gdy pod­ro­sną, upiec i po­prze­dzie­lać. Podaje się z so­kiem, lub bi­tą śmietaną.

Komentarze Kury Domowej:
Buchty naj­le­piej sma­ku­ją z kon­fi­tu­rą z ró­ży cukrowej.
Buchty do pie­cze­nia ukła­da­my na bla­sze gę­sto, aby się stykały.
Każdą buch­tę przed wło­że­niem na bla­chę trze­ba za­mo­czyć w roz­to­pio­nym ma­śle, w prze­ciw­nym wy­pad­ku nie da­dzą się rozdzielić.
Gotowych bucht nie kro­imy no­żem, tyl­ko od­ry­wa­my ka­wał­ki rękoma.

Leave a Reply