Przepis na biszkopt

Podstawowy prze­pis na bisz­kopt – do­sko­na­ła ba­za do wszel­kich tor­tów i nie tylko 😉

Składniki:

  • 8 ja­jek
  • 2 szkl. cukru
  • 1 szkl. mąki
  • 1 szkl. mą­ki ziemniaczanej

Jaja wbi­ja­my do garn­ka, któ­ry wkła­da­my do dru­gie­go, więk­sze­go garn­ka z wo­dą na dnie i umiesz­cza­my na ma­łym ogniu (uwa­ga wo­da z więk­sze­go garn­ka nie mo­że do­ty­kać te­go, w któ­rym są jaj­ka). Podczas, gdy wo­da w dol­nym garn­ku się go­tu­je, ubi­ja­my jaj­ka mik­se­rem ręcz­nym, do­sy­pu­jąc po­wo­li cu­kier. Ubijamy przez 10-15 mi­nut, do cza­su aż ma­sa jajeczno-cukrowa za­cznie sztyw­nieć. Wtedy zdej­mu­je­my gar­nek znad pa­ry wod­nej, po­wo­li do­da­je­my obie prze­sia­ne i wy­mie­sza­ne ze so­bą ma­ki i bar­dzo de­li­kat­nie mie­sza­my. Wlewamy do tor­tow­ni­cy (na­sma­ro­wa­nej tłusz­czem i ob­sy­pa­nej kasz­ką ry­żo­wą, ta­ką jak dla dziec­ka lub je­śli kto nie ma zwy­kłą buł­ką tar­tą) i wkła­da­my do pie­kar­ni­ka na­grza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 190°-200°C na oko­ło pół go­dzi­ny. Biszkopta spraw­dza­my de­li­kat­nie pa­tycz­kiem czy do­bry, je­śli po wbi­ciu nic się do nie­go nie przy­kle­ja to mo­że­my wy­łą­czyć piekarnik.

Istnieje też szko­ła wle­wa­nia do cia­sta bisz­kop­to­we­go do du­żej tor­tow­ni­cy ni­czym nie­na­sma­ro­wa­nej. Daje to ten efekt, że upie­czo­ny bisz­kopt przy­kle­ja się do ścia­nek tor­tow­ni­cy i trze­ba go de­li­kat­nie od­ciąć od niej no­żem tak, że­by nie uszko­dzić cia­sta. Może pra­cy ciut wię­cej, ale za to brze­gi bisz­kop­tu wol­ne są cał­ko­wi­cie od do­dat­ko­wych po­sy­pek, na­wet tak de­li­kat­nych jak kasz­ka ryżowa.

Upieczone cia­sto wyj­mu­je­my z pie­kar­ni­ka (uwa­ga na prze­cią­gi, bo mo­że siąść) i od­wra­ca­my dnem do gó­ry nad du­żym ta­le­rzem do ciast, tak by gó­rą bisz­kop­tu po upie­cze­niu by­ło je­go dno, wte­dy wierzch bę­dzie równy.

Leave a Reply