Przepis na cia­sto mar­chew­ko­we z orzechami

Słodkie i chru­pią­ce mar­chew­ki są skład­ni­kiem nie tyl­ko pysz­nych i zdro­wych su­ró­wek. Można upiec z nich sma­ko­wi­te cia­sto. Ciasto mar­chew­ko­we jest słod­kie i wil­got­ne. Dla mnie mu­si za­wie­rać rów­nież orze­chy i ro­dzyn­ki, ale je­śli ktoś chce, mo­że je upiec bez tych dodatków 🙂

Składniki:

  • 0,5 kg marchewek,
  • 2,5 szklan­ki mąki,
  • 1,5 szklan­ki cukru,
  • 1 ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenie,
  • 1 ły­żecz­ka so­dy oczyszczonej,
  • 1 ły­żecz­ka cynamonu,
  • 0,5 szklan­ki oleju,
  • 4 ja­ja,
  • 0,5 szklan­ki orze­chów wło­skich i ro­dzy­nek – nie­ko­niecz­ne, ale zalecane 🙂

Obrane mar­chew­ki ście­ra­my na tar­ce o du­żych oczkach. Dodajemy mą­kę, cu­kier, pro­szek do pie­cze­nia, so­dę oczysz­czo­ną, cy­na­mon, olej i jaj­ka. Rodzynki za­le­wa­my na kil­ka chwil go­rą­cą wo­dą. Orzechy nie­co roz­dra­bia­my (ale nie za bar­dzo). Mieszamy wszyst­ko ra­zem i wy­le­wa­my do fo­re­mek. Ja naj­chęt­niej pie­kę to cia­sto w dwóch nie­du­żych fo­rem­kach kek­so­wych, ale moż­na je rów­nie do­brze upiec w jed­nej więk­szej foremce.

Ciasto mar­chew­ko­we pie­cze­my 40-50 mi­nut w oko­ło 200°C.

 

Leave a Reply