Przepis na cze­ko­la­do­we ba­becz­ki z pian­ka­mi Marshmallows

Te cze­ko­la­do­we sma­ko­ły­ki z pian­ką nie są jak kla­sycz­ne muf­fin­ki. Ich pulch­na i de­li­kat­na na­tu­ra pla­su­je je ra­czej w gro­nie ba­be­czek, czy­li an­giel­skich cup­ca­kes. Są jed­nak pro­ste w wy­ko­na­niu ni­czym ra­so­we muf­fi­ny, z tą jed­nak róż­ni­cą, że trze­ba je sta­ran­niej wy­mie­szać. Samo cia­sto nie jest prze­sad­nie słod­ki, dzię­ki cze­mu do­sko­na­le współ­gra z przy­pie­czo­ną na je­go wierz­chu pianką.

Składniki:

 • 250 g mąki,
 • 125 g cukru,
 • 3 łyż­ki kakao,
 • 1 ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia,
 • 1 ły­żecz­ka so­dy oczyszczonej,
 • cu­kier waniliowy,
 • szczyp­ta soli,
 • 2 jaj­ka,
 • 150 ml mleka,
 • 150 ml wody,
 • 2 łyż­ki gę­stej śmietany,
 • 75 g masła,
 • pian­ki Marshmallows.

Masło roz­pu­ścić i od­sta­wić, by prze­sty­gło. Wymieszać mą­kę, cu­kier, ka­kao, pro­szek do pie­cze­nia, so­dę, sól i cu­kier wa­ni­lio­wy. Roztrzepać do­kład­nie jaj­ka z wo­dą i mle­kiem. Dodać do mą­ki i resz­ty syp­kich skład­ni­ków i do­kład­nie wy­mie­szać trze­pacz­ką lub elek­trycz­nym mik­se­rem na ni­skich ob­ro­tach. Dodać roz­pusz­czo­ne ma­sło i po­now­nie wymieszać.

Ciasto po­na­le­wać do muf­fin­ko­wych fo­re­mek do 3/4 ich wy­so­ko­ści. Piec oko­ło 20 mi­nut w tem­pe­ra­tu­rze 180°C. Upieczone ba­becz­ki wy­jąć z pie­kar­ni­ka i na wierz­chu każ­dej z nich umie­ścić jed­ną pian­kę mar­sh­mal­low. W pie­kar­ni­ku włą­czyć opie­kacz i znów wło­żyć do nie­go na krót­ką chwi­lę blasz­kę z ba­becz­ka­mi. Pianki mu­szą się je­dy­nie przy­piec z wie­chu, co na­stę­pu­je bar­dzo szyb­ko, nie­mal tuż po wło­że­niu ba­be­czek do pie­kar­ni­ka. Gdy pian­ki zbrą­zo­wie­ją na wierz­chu, na­le­ży na­tych­miast wy­jąć ba­becz­ki z pie­kar­ni­ka i zde­cy­do­wa­nym ru­chem roz­płasz­czyć każ­dą pian­kę przy po­mo­cy łyż­ki. Trzeba jesz­cze cier­pli­wie po­cze­kać, aż ba­becz­ki prze­sty­gną i moż­na się częstować 🙂

Leave a Reply