Pierogi z ka­pu­stą i grzybami

Przedwojenny świą­tecz­ny prze­pis z „Kosowskiej Kuchni jar­skiej” z 1929 r. z Wydawnictwa M. Arcta w Warszawie

Składniki cia­sta:

 • 1 litr mą­ki pszennej
 • 2 ja­ja
 • wo­da
 • sól

Składniki na­dzian­ki (far­szu):

 • 1/2 li­tra ki­szo­nej ka­pu­sty lub 1 litr słod­kiej (głów­ka) al­bo po1/2 li­tra obu
 • 2 ja­ja
 • 2 grzyb­ki
 • 2 ce­bu­le
 • 2 łyż­ki masła
 • sól

Ciasto za­gnieść jak na klu­ski, ale wol­niej­sze, cien­ko na stol­ni­cy roz­wał­ko­wać, wy­ci­nać krąż­ki, wkła­dać na­dzian­kę i le­pić pierożki.

Nadziankę [przy­go­to­wać] w spo­sób na­stę­pu­ją­cy: ka­pu­stę ugo­to­wać mięk­ko, ja­ja ugo­to­wa­ne na twar­do usie­kać, grzyb­ki ugo­to­wać i prze­trzeć w ma­szyn­ce, ce­bu­lę za­sma­żyć w ma­śle, wszyst­ko to do­brze wy­mie­szać i le­pić pierogi.

Pierogi rzu­cać na ki­pią­cą wo­dę, a gdy wy­pły­ną, zdjąć z ognia i zo­sta­wić pod przy­kry­ciem na bo­ku jesz­cze 5 minut.

Podać po­la­ne ma­słem z bu­łecz­ką lub ze śmietaną.

Zobacz też jak zro­bić ru­skie pie­ro­gi.

Jedna odpowiedź do „Pierogi z ka­pu­stą i grzybami”

 1. […] też przed­wo­jen­ny prze­pis na pie­ro­gi z ka­pu­stą i grzy­ba­mi oraz prze­pis na pie­ro­gi z kaszą […]

Leave a Reply