Pierogi ru­skie – Przepis na cia­sto, farsz oraz jak lepić

Pierogi ru­skie to jed­no ze sztan­da­ro­wych pol­skich dań. Proste w przy­go­to­wa­niu, sy­cą­ce, sma­ku­ją chy­ba wszyst­kim. Miałam to szczę­ście, że wy­cho­wy­wa­łam się w ro­dzi­nie wie­lo­po­ko­le­nio­wej i to wła­śnie cio­cia Kasia, sio­stra mo­jej bab­ci, na­uczy­ła mnie le­pić pie­ro­gi. Kto jesz­cze nie pró­bo­wał sa­mo­dziel­ne­go ro­bie­nia pie­ro­gów, niech się nie mar­twi – ła­two opa­no­wać tą sztu­kę 😉 (wię­cej…)

Czytaj dalej Pierogi ru­skie – Przepis na cia­sto, farsz oraz jak lepić

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania