Przepis na droż­dżo­we buch­ty ku­ry do­mo­wej
Buchty pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200°C, aż ładnie zrumienią się z wierzchu

Przepis na droż­dżo­we buch­ty ku­ry do­mo­wej

Buchty to cia­sto, któ­re nie­od­łącz­nie ko­ja­rzy mi się z dzie­ciń­stwem. Zwłaszcza buch­ty z kon­fi­tu­rą z płat­ków ró­ży, któ­ra by­ła ich pod­sta­wo­wym na­dzie­niem. Bywało po­tem, że ja­dłam buch­ty z in­ny­mi dże­ma­mi, a na­wet z nu­tel­lą. Też mi sma­ko­wa­ły. Ale jed­nak co ró­ża, to ró­ża.

Składniki:

 • 500 g mą­ki,
 • 130 g cu­kru,
 • szklan­ka mle­ka (cie­płe­go),
 • 1 jaj­ko,
 • 50 g świe­żych droż­dży,
 • 130 g ma­sła,
 • cu­kier wa­ni­lio­wy,
 • szczyp­ta so­li.

oraz:

 • Dżem na na­dzie­nie.
 • Łyżka roz­pusz­czo­ne­go ma­sła do sma­ro­wa­nia po­je­dyn­czych bucht.
 • Ewentualnie biał­ko do po­sma­ro­wa­nia po wierz­chu.

Ten po­kaz slaj­dów wy­ma­ga włą­czo­ne­go JavaScript.

Masło roz­pusz­cza­my i od­sta­wia­my, by prze­sty­gło. Drożdże roz­ra­bia­my z mle­kiem. Dodajemy do mą­ki, cu­kru, cu­kru wa­ni­lio­we­go, jaj­ka i szczyp­ty so­li. Wyrabiamy cia­sto. Pod ko­niec wy­ra­bia­nia do­da­je­my prze­stu­dzo­ne ma­sło i da­lej wy­ra­bia­my. Gdy cia­sto jest jed­no­li­te i ła­two od­cho­dzi od rę­ki, od­sta­wia­my je do wy­ro­śnię­cia, by po­dwo­iło swo­ją ob­ję­tość.

Z wy­ro­śnię­te­go cia­sta od­ry­wa­my ka­wa­łek, wał­ku­je­my na gru­bość oko­ło 1 cm i kro­imy na nie­wiel­kie kwa­dra­ci­ki. Na każ­dy kwa­dra­cik na­kła­da­my dżem i zle­pia­my go w kul­kę. Kulki – buch­ty ob­ta­cza­my w roz­pusz­czo­nym ma­śle i ukła­da­my w okrą­głej fo­rem­ce jed­na przy dru­giej.

Przed pie­cze­niem moż­na je po­sma­ro­wać biał­kiem po wierz­chu. Buchty pie­cze­my w pie­kar­ni­ku na­grza­nym do 200°C, aż ład­nie zru­mie­nią się z wierz­chu (oko­ło 20 mi­nut).

Dzięki ma­słu skle­ją się ze so­bą na ty­le, że ca­łość two­rzyć bę­dzie zwar­tą for­mę, jed­nak z ła­two­ścią bę­dzie moż­na po upie­cze­niu odła­mać po­je­dyn­czą buch­tę od resz­ty.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: