Przepis na Gofry

Prosty i sma­ko­wi­ty spo­sób na pod­wie­czo­rek. Gofry moż­na po­da­wać z cu­krem pu­drem, bi­tą śmie­ta­ną lub konfiturami.

Składniki:

  • 1/2 kg mąki
  • 2 jaj­ka
  • 3/4 szklan­ki cukru
  • 1/3 kost­ki masła
  • 2 ły­żecz­ki prosz­ku do pieczenia
  • 1-2 szklan­ki wody
  • cu­kier waniliowy

Masło (wer­sja dla aler­gi­ków – mar­ga­ry­na) to­pi­my w ma­łym ron­del­ku i od­sta­wia­my, aby prze­sty­gło. Jajka ucie­ra­my do bia­ło­ści z cu­krem. Dodajemy mą­kę, wo­dę, pro­szek do pie­cze­nia, sto­pio­ne ma­sło i cu­kier wa­ni­lio­wy. Miksujemy do­kład­nie i od­sta­wia­my na oko­ło pół godziny.

Ciasto le­je­my ma­łą cho­chel­ką na go­frow­ni­cę i smażymy.

Gotowe go­fry ukła­da­my na krat­ce od pie­kar­ni­ka by prze­sty­gły. Nie kła­dzie­my ich jed­nak je­den na dru­gim, bo roz­mięk­ną i nie bę­dą już chru­pią­ce. Jeśli chce­my po­da­wać go­fry z cu­krem pu­drem, to naj­le­piej jest je po­sy­pać jesz­cze wte­dy, gdy są go­rą­ce – cu­kier le­piej się trzyma.

Zamiast cu­kru wa­ni­lio­we­go moż­na użyć aro­ma­tu w pły­nie, star­tej skór­ki cy­try­no­wej, sie­ka­nych orze­chów, cy­na­mo­nu lub ka­kao (nie za du­żo bo cia­sto wyj­dzie za ciężkie).

Leave a Reply