Przepis na lukier

Staropolski, tra­dy­cyj­ny prze­pis na lu­kier cy­try­no­wy (po­mad­ko­wy) wg. 'Kosowskiej Kuchni Jarskiej’ z 1929 ro­ku z Wydawnictwa M. Arcta w Warszawie

Składniki:

  • 50 dkg cukru, 
  • 3/4 szklan­ki wody, 
  • cy­try­na

Cukier za­lać wo­dą, naj­le­piej wie­czo­rem, niech stoi ca­łą noc. Na dru­gi dzień go­to­wać w ron­dlu, przy­kry­tym szczel­ną po­kryw­ką – na wol­nym ogniu, aż za­cznie pe­reł­ko­wać. Próbować na łyż­ce lub no­żu, a gdy się nie roz­le­wa, wte­dy na­czy­nie wsta­wić w zim­ną wo­dę i ucie­rać . Kiedy bie­le­je, do­dać so­ku z cy­try­ny i trzeć do zu­peł­nej bia­ło­ści. Polewać tort nim zastygnie.

Można też ugo­to­wa­ny do od­po­wied­niej gę­sto­ści sy­rop wsta­wić do na­czy­nia z wo­dą, skro­pić cy­try­ną i trzeć aż wy­sty­gnie. Dla za­bar­wie­nia lub sma­ku moż­na do­dać so­ku ró­ża­ne­go, po­ma­rań­czo­we­go, a w bra­ku tych so­ku z buraka.

Leave a Reply