Chustecznik szy­deł­ko­wy na Dzień Matki

Warto po­ku­sić się o wy­ko­na­nie na szy­deł­ku pro­ste­go opa­ko­wa­nia na pu­deł­ko chu­s­te­czek hi­gie­nicz­nych. Robótkę wy­ko­nu­je się przy po­mo­cy sa­mych słup­ków, więc po­ra­dzi z nią so­bie na­wet oso­ba sta­wia­ją­ca do­pie­ro pierw­sze kro­ki w szydełkowaniu.

Mój chu­s­tecz­nik wy­ko­na­łam dla ni­skie­go pu­deł­ka przy uży­ciu dwóch ko­lo­rów włócz­ki, szy­deł­kiem 1,75 mm.

Chustecznik po­wstał z dłu­gie­go pro­sto­ką­ta o bo­ku sze­ro­kim na 60 oczek i dłu­gim na 53 rzę­dy (bo­ki po­wsta­ją w dru­giej kolejności).

  • na po­czą­tek ro­bi­my łań­cu­szek z 60 oczek + 1 oczko do­dat­ko­we (za­mar­ku­je­my nim pierw­szy słupek)
  • 1 rząd – wku­wa­my w dru­gie oczko li­cząc od szy­deł­ka i prze­ra­bia­my da­lej 59 słupków
  • 2-18 rząd – prze­ra­bia­my sa­my­mi słup­ka­mi (za pierw­szy słu­pek w każ­dym rzę­dzie prze­ra­bia­my dwa oczka łań­cusz­ka i wku­wa­my się do­pie­ro nad dru­gim oczkiem z po­przed­nie­go rzędu)
  • 19 rząd – 2 oczka łań­cusz­ka i wku­wa­my po­nad przed­ostat­nim słup­kiem po­przed­nie­go rzę­du, prze­ra­bia­jąc da­lej ko­lej­no 11 słup­ków, 37 oczek łań­cusz­ka (zo­sta­wia­jąc pod ni­mi 37 ko­lej­nych oczek z po­przed­nie­go rzę­du – po­wsta­je w ten spo­sób otwór do wy­cią­ga­nia chu­s­te­czek) i da­lej 12 słupków
  • 20-53 rząd – sa­me słupki

Na bo­ki pu­deł­ka skła­da­ją się dwa pro­sto­ką­ty sze­ro­kie na 35 słup­ków i wy­so­kie na 9 rzę­dów. Można je zro­bić osob­no, a na­stęp­nie przy­szyć do głów­nej czę­ści, lub prze­ra­biać od ra­zu łą­cząc wszyst­kie czę­ści ra­zem – jak ko­mu wy­god­niej. Boki przy­twier­dza­my do resz­ty, tak by po­zo­sta­wić otwór na wsu­wa­nie pu­deł­ka z chu­s­tecz­ka­mi, tak jak na zdję­ciu poniżej.

By otwór do wsu­wa­nia pu­deł­ka się zbyt­nio nie na­cią­gał war­to ob­ro­bić go na­oko­ło pół­słup­ka­mi, Przy oka­zji wy­ra­bia­jąc w od­po­wied­nich miej­scach dziur­ki na gu­zicz­ki do za­my­ka­nia chu­s­tecz­ni­ka. Po przy­szy­ciu gu­zicz­ków chu­s­tecz­nik jest go­to­wy do użycia 🙂

Leave a Reply