Przepis na pu­szy­sty sernik

Smaczny ser­nik o bar­dzo de­li­kat­nej kon­sy­sten­cji – po pro­stu roz­pły­wa się w ustach.Składniki na ciasto:

 • 1/2 kg maki
 • kost­ka margaryny
 • 3/4 szklan­ki cukru
 • 2 jaj­ka

Składniki na ma­sę serową:

 • 1 kg bia­łe­go sera
 • 1 litr mleka
 • 2 bu­dy­nie waniliowe
 • 4 jaj­ka
 • 1 1/2 szklan­ki cukru
 • ro­dzyn­ki
 • skór­ka po­ma­rań­czo­wa lub
 • owo­ce kan­dy­zo­wa­ne (co kto lubi)

Z prze­sia­nej mą­ki, cu­kru, mar­ga­ry­ny i ja­jek za­gnia­ta­my cia­sto i wkła­da­my do wo­recz­ka fo­lio­we­go i umiesz­cza­my na go­dzi­nę w lodówce.

Ser mie­li­my do­kład­nie przez ma­szyn­kę (2-3 ra­zy) lub roz­drab­nia­my do­kład­nie w mik­se­rze. Można też ku­pić od ra­zu zmie­lo­ny ser (le­piej jed­nak po­czy­tać skład i ku­pić ta­ki, któ­ry nie za­wie­ra że­la­ty­ny, ani in­nych do­dat­ków). Ser mie­sza­my bar­dzo do­kład­nie z mle­kiem, bu­dy­nia­mi, żółt­ka­mi. Białka ubi­ja­my na sztyw­ną pia­nę i de­li­kat­nie mie­sza­my z resz­tą. Dodajemy ro­dzyn­ki lub in­ne do­dat­ki. Ciasto roz­kła­da­my na pro­sto­kąt­nej blasz­ce i wy­le­wa­my na nie se­ro­wą ma­sę. Ta ma­sa jest dość płyn­na, ale ta­ka wła­śnie ma być 🙂 Całość pie­cze­my go­dzi­nę do pół­to­rej w 180°C.

Jak ktoś lu­bi bar­dzo słod­kie ser­nicz­ki mo­że go jesz­cze z wierz­chu po­lu­kro­wać, kie­dy wystygnie.

Leave a Reply