Przepis na ziem­nia­ki fa­sze­ro­wa­ne pieczarkami

Ziemniaki są bar­dzo po­pu­lar­nym i do te­go smacz­nym skład­ni­kiem na­szych obia­dów. Zjadamy je ja­ko pu­re, fryt­ki, plac­ki ziem­nia­cza­ne, roz­ma­ite za­pie­kan­ki. Możemy je też fa­sze­ro­wać i zapiekać.

Składniki:

  • 1 kg ziemniaków, 
  • 1 du­ża cebula, 
  • 30 dkg pieczarek, 
  • 1 jaj­ko,
  • sól,
  • pieprz i ore­ga­no do smaku, 
  • nie­co oliwy.

Ziemniaki my­je­my do­kład­nie pod bie­żą­cą wo­dą, go­tu­je­my w mun­dur­kach i od­kła­da­my do prze­sty­gnię­cia. Obieramy ce­bu­lę oraz pie­czar­ki, kro­imy je dość drob­no i sma­ży­my na oliwie.

Wystudzone ziem­nia­ki kro­imy na po­łów­ki i wy­drą­ża­my w nich ły­żecz­ką otwo­ry. Uzyskaną tak ma­sę ziem­nia­cza­ną mie­sza­my ze sma­żo­ny­mi pie­czar­ka­mi i ce­bu­lą, do­da­je­my jaj­ko i przy­pra­wia­my do sma­ku. Tą ma­są fa­sze­ru­je­my wy­drą­żo­ne po­łów­ki ziem­nia­ków i za­pie­ka­my w go­rą­cym pie­kar­ni­ku przez oko­ło 20 minut.

Zapieczone ziem­nia­ki za­ja­da­my sa­me lub z do­dat­kiem bia­łe­go ser­ka ze szczy­pior­kiem, al­bo z mię­skiem jak kto wo­li. Smacznego 🙂

Leave a Reply