Przepis na skubaniec

Skubaniec, kru­sza­niec, za­ple­śniak – je­den prze­pis – wie­le nazw 😉

Składniki:

  • 3 szklan­ki mą­ki pszennej, 
  • 1 szklan­ka cu­kru pudru, 
  • 5 ja­jek,
  • 250 g ma­sła lub margaryny, 
  • 2 łyż­ki śmietany, 
  • 2 łyż­ki kakao, 
  • szczyp­ta soli, 
  • 1 ły­żecz­ka prosz­ku do pieczenia, 
  • kwa­sko­wy dżem lub owoce

Żółtka ucie­ra­my z po­ło­wą cu­kru, aż ma­sa sta­nie się ja­sna, wte­dy do­da­je­my śmie­ta­nę i do­kład­nie mie­sza­my. Dodajemy mą­kę zmie­sza­ną z prosz­kiem do pie­cze­nia oraz mar­ga­ry­nę i po­rząd­nie za­gnia­ta­my. Ciasto dzie­li­my na 3 czę­ści i do jed­nej do­da­je­my ka­kao. Wszystkie czę­ści wkła­da­my do wor­ków i na pół go­dzi­ny wkła­da­my do za­mra­żal­ki. Białka ubi­ja­my na pia­nę i gdy jest już dość sztyw­na, do­da­je­my do niej po­ło­wę cu­kru pudru.

Gdy cia­sto się schło­dzi bie­rze­my jed­ną część i ście­ra­my na tar­ce o gru­bych oczkach, tak by za­kryć ca­łe dno blasz­ki. Na cia­sto wy­kła­da­my dżem (moż­na ewen­tu­al­nie użyć świe­żych owo­ców) i na wierz ście­ra­my ciem­ne cia­sto ka­ka­owe. Później sma­ru­je­my wszyst­ko pia­ną z bia­łek i na sa­mą gó­rę ście­ra­my ostat­nią por­cję ja­sne­go ciasta.

Skubańca pie­cze­my oko­ło go­dzi­ny w tem­pe­ra­tu­rze 180ºC.

Leave a Reply