Przepis na plac­ki ziemniaczane

Jedno z prost­szych we­ge­ta­riań­skich dań w na­szej kuch­ni. Choć dość tłu­ste i cięż­ko­straw­ne za­ja­da się je za­wsze ze smakiem.Składniki: 
ziem­nia­ki­ce­bu­la­mą­ka­ja­jo­sól, pieprz i ma­je­ra­nek do smakuocet

Ziemniaki i ce­bu­lę ście­ra­my do­kład­nie na tar­ce lub w ro­bo­cie, jak kto dys­po­nu­je ta­kim sprzę­tem. W se­zo­nie let­nim moż­na do­dać do plac­ków też star­tą cu­ki­nię, da to plac­kom ziem­nia­cza­nym je­dwa­bi­stą kon­sy­sten­cję. Aby ziem­nia­ki nie sczer­nia­ły skra­pia­my je lek­ko octem (nie ma oba­wy, po usma­że­niu nie bę­dzie go zu­peł­nie czuć). Dodajemy mą­kę, ja­jo (jak du­żo ziem­nia­ków to dwa) i przy­pra­wy i do­kład­nie mie­sza­my. Ciasto na plac­ki nie mo­że być ani za rzad­kie, ani za gę­ste – w ra­zie wąt­pli­wo­ści le­piej jest zo­sta­wić nie­co rzad­sze, i po te­sto­wym usma­że­niu jed­ne­go plac­ka, je­śli bę­dzie się roz­ła­ził do­dać do cia­sta nie­co mąki.

Placki ziem­nia­cza­ne sma­ży się na ole­ju (pa­tel­nia ma być do­kład­nie za­la­na tłusz­czem). Usmażone ob­cie­ka­my chwi­lę z tłusz­czu na brze­gu pa­tel­ni i po­da­je­my do sto­łu za­raz po usma­że­niu (kto bar­dzo głod­ny niech pró­bu­je pro­sto z patelni ;-))

W za­leż­no­ści od upodo­ba­nia plac­ki je się so­lą i gę­stą śmie­ta­ną, gu­la­szem, cu­krem al­bo miodem 🙂

Leave a Reply