Jak za­wi­jać naleśniki

Jeśli za­sta­na­wiasz się jak za­wi­jać na­le­śni­ki, to za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ob­raz­kiem oraz krót­kim tek­stem w któ­rym przed­sta­wia­my róż­ne spo­so­by zwi­ja­nia naleśników.

Porady jak za­wi­jać naleśniki

Naleśniki to smacz­ne i lu­bia­ne za­rów­no przez dzie­ci, jak i przez do­ro­słych da­nie, któ­re nie mu­si ani wy­glą­dać, ani sma­ko­wać za­wsze tak sa­mo. Placki na­le­śni­ko­we da­ją się prze­cież for­mo­wać w wie­le róż­nych kształ­tów, któ­re mo­gą wpły­wać na od­biór i pre­zen­ta­cję po­tra­wy. Poniżej przed­sta­wiam kil­ka spo­so­bów za­wi­ja­nia na­le­śni­ków, któ­re są pro­ste i efektowne.

  • Naleśnik – mie­szek zo­stał prze­wią­za­ny ka­wał­kiem spa­rzo­nej po­ry. Do wią­za­nia moż­na użyć tak­że szczy­pior­ku lub ga­łąz­ki ko­per­ku lub pie­trusz­ki. Ze wzglę­du na dość moc­ny smak na­szych zie­lo­nych ‘sznu­recz­ków’ for­ma ta spraw­dza się le­piej w na­le­śni­kach z na­dzie­niem sło­nym czy pi­kant­nym niż słod­kim. Aby zro­bić ta­ki na­le­śnik, wy­star­czy na­ło­żyć farsz na śro­dek plac­ka, a na­stęp­nie zło­żyć go na czte­ry, two­rząc kwa­drat. Następnie na­le­ży pod­wi­nąć ro­gi kwa­dra­tu do środ­ka, two­rząc ma­łą to­reb­kę. Na ko­niec na­le­ży zwią­zać to­reb­kę po­rem lub in­nym ziołem.
  • Naleśnik – ru­lon to kla­sycz­ny spo­sób za­wi­ja­nia na­le­śni­ków, któ­ry po­le­ga na zwi­nię­ciu plac­ka wzdłuż z na­dzie­niem w środ­ku. Można go po­dzie­lić na mniej­sze ka­wał­ki lub po­da­wać w ca­ło­ści. Ta for­ma pa­su­je do każ­de­go ro­dza­ju far­szu, za­rów­no sło­ne­go, jak i słod­kie­go. Aby zro­bić ta­ki na­le­śnik, wy­star­czy na­ło­żyć farsz na je­den ko­niec plac­ka, a na­stęp­nie zwi­jać go w ru­lon, do­ci­ska­jąc lek­ko brzegi.
  • Naleśnik – trój­kąt to ko­lej­ny po­pu­lar­ny spo­sób za­wi­ja­nia na­le­śni­ków, któ­ry po­le­ga na zło­że­niu plac­ka na pół, a na­stęp­nie po­now­nie na pół, two­rząc trój­kąt. Można go po­da­wać z do­dat­ka­mi na wierz­chu lub bez nich. Ta for­ma rów­nież pa­su­je do każ­de­go ro­dza­ju far­szu, za­rów­no sło­ne­go, jak i słod­kie­go. Aby zro­bić ta­ki na­le­śnik, wy­star­czy na­ło­żyć farsz na jed­ną po­ło­wę plac­ka, a na­stęp­nie zło­żyć go na pół. Następnie na­le­ży zło­żyć go po­now­nie na pół, two­rząc trójkąt.

Czy za­wi­ja­nie na­le­śni­ków jest trudne?

Jak wi­dać, za­wi­ja­nie na­le­śni­ków nie jest trud­ne ani cza­so­chłon­ne, a mo­że znacz­nie po­pra­wić wy­gląd i smak po­tra­wy. Zachęcamy do eks­pe­ry­men­to­wa­nia z róż­ny­mi for­ma­mi i na­dzie­nia­mi, aby od­kry­wać no­we sma­ki i moż­li­wo­ści te­go uni­wer­sal­ne­go dania.

Czy już wiesz jak za­wi­jać na­le­śni­ki? Który ze spo­so­bów skła­da­nia na­le­śni­ków jest Twoim ulubionym?

Jedna odpowiedź do „Jak za­wi­jać naleśniki”

  1. Awatar naleśniki

    ba­aar­dzo po­do­ba mi się ta pro­po­zy­cja, oj baaardzo 😀

Leave a Reply