Sposoby za­wi­ja­nia na­le­śni­ków

Sposoby za­wi­ja­nia na­le­śni­ków

Naleśniki to smacz­ne i lu­bia­ne za­rów­no przez dzie­ci, jak i przez do­ro­słych da­nie nie mu­si ani wy­glą­dać, ani sma­ko­wać za­wsze tak sa­mo. Placki na­le­śni­ko­we da­ją się prze­cież for­mo­wać w wie­le róż­nych kształ­tów. Poniżej przed­sta­wiam kil­ka spo­so­bów za­wi­ja­nia na­le­śni­ków.

Naleśnik – mie­szek zo­stał prze­wią­za­ny ka­wał­kiem spa­rzo­nej po­ry. Do wią­za­nia moż­na użyć tak­że szczy­pior­ku lub ga­łąz­ki ko­per­ku lub pie­trusz­ki. Ze wzglę­du na dość moc­ny smak na­szych zie­lo­nych ‚sznu­recz­ków’ for­ma ta spraw­dza się le­piej w na­le­śni­kach z na­dzie­niem sło­nym czy pi­kant­nym niż słod­kim.

Aleksandra Dajczak

Twórca portalu kuradomowa.com, bibliotekarz, webmaster i twórca biżuterii z zamiłowaniem do gotowania oraz rzemiosł różnych.

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: