Ważenie bez wagi

Ważenie bez wagi, kobieta android z wagą kuchenną.

Ważenie bez wa­gi to spo­sób okre­śla­nia ma­sy ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych na pod­sta­wie ich ob­ję­to­ści. Jest to przy­dat­na umie­jęt­ność, gdy nie ma­my pod rę­ką wa­gi ku­chen­nej lub chce­my szyb­ko spraw­dzić, ile wa­ży da­ny pro­dukt. Ważenie bez wa­gi po­le­ga na zna­jo­mo­ści gę­sto­ści róż­nych ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych i sto­so­wa­niu pro­stych wzo­rów ma­te­ma­tycz­nych. Gęstość to sto­su­nek ma­sy do ob­ję­to­ści i wy­ra­ża się ją w gra­mach na mi­li­litr (g/ml) lub ki­lo­gra­mach na litr (kg/l). Im więk­sza gę­stość, tym wię­cej wa­ży da­ny pro­dukt przy tej sa­mej ob­ję­to­ści. Na przy­kład, litr wo­dy ma gę­stość 1 kg/l i wa­ży 1 kg, a litr mio­du ma gę­stość 1,4 kg/l i wa­ży 1,4 kg. W tym ar­ty­ku­le przed­sta­wi­my, jak wa­żyć bez wa­gi nie­któ­re po­pu­lar­ne ar­ty­ku­ły spo­żyw­cze, ta­kie jak mą­ka, cu­kier, ma­sło, jaj­ka i ryż. Oczywiście wa­że­nie bez wa­gi nie wy­ma­ga sto­so­wa­nia wzo­rów matematycznych 🙂

Czy wiesz, że w kuch­ni nie ko­niecz­nie mu­sisz ko­rzy­stać z wa­gi przy pod­sta­wo­wych pro­duk­tach? Wystarczy, że spoj­rzysz na po­niż­szą li­stę a bę­dziesz potrafił(-a) „zwa­żyć” nie­któ­re pro­duk­ty za po­mo­cą szklan­ki oraz ły­żek.1 szklan­ka (po­jem­ność 250 ml) to:
– 220 g cukru
– 170 g cu­kru pudru
– 160 g maku
– 180 g mącz­ki ziemniaczanej
– 160 g mą­ki pszennej
– 250 g wody

1 łyż­ka (po­jem­ność 15 ml) to:
– 13 g cukru
– 12 cu­kru pudru
– 9 g maku
– 10 g mącz­ki ziemniaczanej
– 10 g ma­ki pszennej
– 13 g prosz­ku do pieczenia
– 15 g wody
– 10 g żelatyny

1 ły­żecz­ka (po­jem­ność 5 ml) to:
– 5 g cukru
– 4 g cu­kru pudru
– 3 g maku
– 3 g mącz­ki ziemniaczanej
– 4,5 g prosz­ku do pieczenia
– 3 g mą­ki pszennej
– 5 g wody
– 3 g żelatyny

au­to­rem ar­ty­ku­łu jest Sławomir Głaz

Artykuł po­cho­dzi z ser­wi­su www.Artelis.pl

Leave a Reply