Jak zro­bić la­ta­wiec — in­struk­cja krok po kroku

dziewczynka puszczająca kolorowy latawiec na jesiennej łące

Zastanawiasz się jak zro­bić la­ta­wiec? Zapraszamy do prze­czy­ta­nia tek­stu o tym przy­go­to­wać się do upra­wia­nia przy­jem­ne­go la­taw­co­we­go hobby.

Autorem ar­ty­ku­łu jest Paweł Kądzielawski.

Przygotowania, ma­te­ria­ły i na­rzę­dzia do bu­do­wy latawca

Aby zro­bić la­ta­wiec potrzebujemy:

Materiały

 • sznu­rek – naj­le­piej dratwa
 • 2 li­stew­ki o rów­nej długości
 • pa­pier pa­ko­wy w kształ­cie kwa­dra­tu o bo­ku 2-3 cm więk­szym niż długość
 • li­ste­wek
 • klej szyb­ko­sch­ną­cy ty­pu kropelka
 • klej do papieru
 • bi­bu­ła lub reszt­ki z pa­pie­ru pakowego
 • ta­śma klejąca

Narzędzia

 • pil­nik lub nóż
 • no­życz­ki

Jak zro­bić la­ta­wiec — po­stę­po­wa­nie krok po kroku

Krok 1 – Budowa szkieletu

Listewki na­tnij na koń­cach pil­ni­kiem, przez te na­cię­cia po­pro­wa­dzisz cię­ci­wę wo­kół la­taw­ca. Wyznacz śro­dek li­ste­wek i sklej je do­kład­nie pod ką­tem 90 stop­ni. Sklejenie wzmoc­nij po­przez ob­wią­za­nie kil­ka­krot­nie sznur­kiem. Teraz po­pro­wadź wo­kół krzy­ża, w na­cię­ciach, sznu­rek. Nie za­po­mnij aby sznu­rek ten był dość moc­no na­prę­żo­ny. Szkielet jest gotowy.

Krok 2 – Montaż pa­pie­ru czy­li po­wierzch­ni nośnej

Obróć pa­pier ko­lo­ro­wą stro­ną ku do­ło­wi i po­łóż na nim szkie­let la­taw­ca. Obetnij pa­pier do­oko­ła tak aby zo­stał mar­gi­nes oko­ło 1 cen­ty­me­tra wo­kół. Odetnij ro­gi pa­pie­ru tak aby li­stew­ki de­li­kat­nie wy­sta­wa­ły po za­gię­ciu pa­pie­ru do środ­ka. Teraz po­sma­ruj kle­jem wy­sta­ją­ce po­za szkie­let la­taw­ca mar­gi­ne­sy i za­gnij je do środ­ka. Latawiec jest już pra­wie gotowy.

Krok 3 – Uzda

Najtrudniejsza rzecz przed na­mi – mo­co­wa­nie uzdy. W za­leż­no­ści od si­ły wia­tru mo­cu­je się uzdę ina­czej, ale po­sta­ram się po­dać stan­dar­do­we usta­wie­nia. Na środ­ku la­taw­ca przy­klej nie­wiel­ki ka­wa­łek ta­śmy kle­ją­cej i wy­ko­naj w niej ma­ły otwór. Do skrzy­żo­wa­nia li­ste­wek przy­mo­cuj sznu­rek i prze­wlec do po­przez pa­pier i ta­śmę kle­ją­cą na dru­gą stro­nę. Odmierz oko­ło 2/3 dłu­go­ści od środ­ka do środ­ka jed­ne­go z bo­ków i utnij sznu­rek. Teraz przy­mo­cuj sznu­rek do dwóch ro­gów la­taw­ca znaj­du­ją­cych się po tej sa­mej stro­nie. Odmierz 2/3 dłu­go­ści od ro­gu la­taw­ca i utnij sznur­ki. Ważne jest aby te bocz­ne lin­ki uzdy by­ły rów­ne. Teraz wszyst­kie 3 mu­sisz po­łą­czyć. Do te­go po­łą­cze­nia do­wiąż lin­kę na któ­rej bę­dziesz go puszczać.

Krok 4 – Ogon

Przygotuj dłu­gi sznu­rek i ka­wał­ki bi­bu­ły lub resz­ty pa­pie­ru. Wytnij z nich pro­sto­kąt­ne ka­wał­ki z złóż w har­mo­nij­kę. Przymocuj przy­go­to­wa­ne li­sty do sznur­ka. Podobnie jak w przy­pad­ku uzdy do­wiąż dwa sznur­ki do ro­gów la­taw­ca po prze­ciw­nej stro­nie niż uzda. Do tych sznur­ków przy­mo­cuj ogon.

Teraz cze­kaj na sprzy­ja­ją­cy wiatr 😉

Jeśli jed­nak nie masz cza­su lub zdol­no­ści to po­le­cam za­kup go­to­we­go la­taw­ca. Latawce moż­na ku­pić już od kil­ku­na­stu zło­tych. Dobrze za­opa­trzo­ny sklep w in­ter­ne­cie to Latawce – Stribo.pl. Znajdziesz tam wie­le mo­de­li la­taw­ców dla za­ba­wy i dla profesjonalistów.

Mam na­dzie­ję, że ta garść in­for­ma­cji bę­dzie po­moc­na i za­szcze­pi w Was no­we hob­by. Latawce nie są wy­ma­ga­ją­ce, a wietrz­ne dni, któ­rych za­zwy­czaj nie lu­bi­my sta­ną się Waszymi ulu­bio­ny­mi dnia­mi. Prawda jak ła­two zmie­nić swo­je upodobania?


Artykuł po­cho­dzi z ser­wi­su www.Artelis.pl

Jedna odpowiedź do „Jak zro­bić la­ta­wiec — in­struk­cja krok po kroku”

 1. Awatar elgato
  elgato

  Tak nie­czy­tel­ne­go i nie­zro­zu­mi­qle­go tu­to­ria­la daw­no nie czy­ta­lem…. a ten frag­ment mnie pokonal:
  „Odmierz oko­ło 2/3 dłu­go­ści od środ­ka do środ­ka jed­ne­go z bo­ków i utnij sznu­rek. Teraz przy­mo­cuj sznu­rek do dwóch ro­gów la­taw­ca znaj­du­ją­cych się po tej sa­mej stronie”

  Co z czym, o co za­cze­pic szn­rek.. do kto­rych ro­gow sko­ro mam dlu­gosc 2/3 wiec nie do­sie­gnie… to au­tor tyl­ko w swo­jej wy­obra­zni wie…. NIE POLECAM.

Leave a Reply