Jak zro­bić la­ta­wiec

Jak zro­bić la­ta­wiec

Autorem ar­ty­ku­łu jest Paweł Kądzielawski.
Aby zro­bić la­ta­wiec po­trze­bu­je­my:

Materiały:

  • sznu­rek – naj­le­piej dra­twa
  • 2 li­stew­ki o rów­nej dłu­go­ści
  • pa­pier pa­ko­wy w kształ­cie kwa­dra­tu o bo­ku 2-3 cm więk­szym niż dłu­gość
  • li­ste­wek
  • klej szyb­ko­sch­ną­cy ty­pu kro­pel­ka
  • klej do pa­pie­ru
  • bi­bu­ła lub reszt­ki z pa­pie­ru pa­ko­we­go
  • ta­śma kle­ją­ca

Narzędzia:

  • pil­nik lub nóż
  • no­życz­ki

Krok 1 – Budowa szkie­le­tu.

Listewki na­tnij na koń­cach pil­ni­kiem, przez te na­cię­cia po­pro­wa­dzisz cię­ci­wę wo­kół la­taw­ca. Wyznacz śro­dek li­ste­wek i sklej je do­kład­nie pod ką­tem 90 stop­ni. Sklejenie wzmoc­nij po­przez ob­wią­za­nie kil­ka­krot­nie sznur­kiem. Teraz po­pro­wadź wo­kół krzy­ża, w na­cię­ciach, sznu­rek. Nie za­po­mnij aby sznu­rek ten był dość moc­no na­prę­żo­ny. Szkielet jest go­to­wy.

Krok 2 – Montaż pa­pie­ru czy­li po­wierzch­ni no­śnej.

Obróć pa­pier ko­lo­ro­wą stro­ną ku do­ło­wi i po­łóż na nim szkie­let la­taw­ca. Obetnij pa­pier do­oko­ła tak aby zo­stał mar­gi­nes oko­ło 1 cen­ty­me­tra wo­kół. Odetnij ro­gi pa­pie­ru tak aby li­stew­ki de­li­kat­nie wy­sta­wa­ły po za­gię­ciu pa­pie­ru do środ­ka. Teraz po­sma­ruj kle­jem wy­sta­ją­ce po­za szkie­let la­taw­ca mar­gi­ne­sy i za­gnij je do środ­ka. Latawiec jest już pra­wie go­to­wy.

Krok 3 – Uzda.

Najtrudniejsza rzecz przed na­mi – mo­co­wa­nie uzdy. W za­leż­no­ści od si­ły wia­tru mo­cu­je się uzdę ina­czej, ale po­sta­ram się po­dać stan­dar­do­we usta­wie­nia. Na środ­ku la­taw­ca przy­klej nie­wiel­ki ka­wa­łek ta­śmy kle­ją­cej i wy­ko­naj w niej ma­ły otwór. Do skrzy­żo­wa­nia li­ste­wek przy­mo­cuj sznu­rek i prze­wlec do po­przez pa­pier i ta­śmę kle­ją­cą na dru­gą stro­nę. Odmierz oko­ło 2/3 dłu­go­ści od środ­ka do środ­ka jed­ne­go z bo­ków i utnij sznu­rek. Teraz przy­mo­cuj sznu­rek do dwóch ro­gów la­taw­ca znaj­du­ją­cych się po tej sa­mej stro­nie. Odmierz 2/3 dłu­go­ści od ro­gu la­taw­ca i utnij sznur­ki. Ważne jest aby te bocz­ne lin­ki uzdy by­ły rów­ne. Teraz wszyst­kie 3 mu­sisz po­łą­czyć. Do te­go po­łą­cze­nia do­wiąż lin­kę na któ­rej bę­dziesz go pusz­czać.

Krok 4 – Ogon.

Przygotuj dłu­gi sznu­rek i ka­wał­ki bi­bu­ły lub resz­ty pa­pie­ru. Wytnij z nich pro­sto­kąt­ne ka­wał­ki z złóż w har­mo­nij­kę. Przymocuj przy­go­to­wa­ne li­sty do sznur­ka. Podobnie jak w przy­pad­ku uzdy do­wiąż dwa sznur­ki do ro­gów la­taw­ca po prze­ciw­nej stro­nie niż uzda. Do tych sznur­ków przy­mo­cuj ogon.

Teraz cze­kaj na sprzy­ja­ją­cy wiatr 😉
Jeśli jed­nak nie masz cza­su lub zdol­no­ści to po­le­cam za­kup go­to­we­go la­taw­ca. Latawce moż­na ku­pić już od kil­ku­na­stu zło­tych. Dobrze za­opa­trzo­ny sklep w in­ter­ne­cie to Latawce – Stribo.pl. Znajdziesz tam wie­le mo­de­li la­taw­ców dla za­ba­wy i dla pro­fe­sjo­na­li­stów.

Mam na­dzie­ję, że ta garść in­for­ma­cji bę­dzie po­moc­na i za­szcze­pi w Was no­we hob­by. Latawce nie są wy­ma­ga­ją­ce, a wietrz­ne dni, któ­rych za­zwy­czaj nie lu­bi­my sta­ną się Waszymi ulu­bio­ny­mi dnia­mi. Prawda jak ła­two zmie­nić swo­je upodo­ba­nia?


Artykuł po­cho­dzi z ser­wi­su www.Artelis.pl

Dodaj komentarz

Zamknij menu
%d bloggers like this: