Haft krzy­ży­ko­wy wzo­ry re­tro na Boże Narodzenie

Te pro­ste wzo­ry bo­żo­na­rodz­nio­we ma­ją swój szcze­gól­ny kli­mat. I nic dziw­ne­go, ma­ją już swo­je la­ta. Pochodzą z opu­bli­ko­wa­nej w 1921 ro­ku w Lipsku książ­ki „Kreuzstich Arbeiten” (tom 11).

Choinki i je­le­nie – wzo­ry więk­sze i mniej­sze. Możesz je wy­ko­rzy­stać do ozdo­bie­nia świą­tecz­ne­go ob­ru­sa, bież­ni­ka lub serwetki.

Leave a Reply