Wzór na szy­deł­ko­wą ośmior­ni­cę kol­czy­ki lub broszka

Ozdoba jest nie­sły­cha­nie pro­sta do wy­ko­na­nia – skła­da­ją się na nią wy­łącz­nie oczka ścisłe!

Zacznij od wy­ko­na­nia sied­miu oczek łań­cusz­ka, po czym za­mknij kół­ko jed­nym oczkiem ści­słym. Na ob­wo­dzie kół­ka prze­ra­biaj oczka ści­słe aż do uzy­ska­nia po­żą­da­nej wiel­ko­ści „głów­ki” ośmior­nicz­ki. Co ja­kiś czas mu­sisz jed­no oczko do­ło­żyć, że­by „głów­ka” roz­sze­rza­ła się ku do­ło­wi. Dobrze też jest opusz­kiem pal­ca nada­wać kształt „głów­ce” w mia­rę ro­bie­nia ko­lej­nych rządków.

Gdy uzy­skasz już „głów­kę”, wów­czas od miej­sca, w któ­rym skoń­czy­łaś, zrób łań­cu­szek z trzy­na­stu oczek, po czym od­wróć ro­bót­kę i prze­rób 13 oczek wzdłuż, wra­ca­jąc tym sa­mym do „głów­ki”. Twoja ośmior­nicz­ka ma już jed­no od­nó­że. Przerób jed­no lub dwa oczka ści­słe na brze­gu „głów­ki”, po czym w iden­tycz­ny spo­sób wy­ko­naj ko­lej­ne „mac­ki”. Całość za­kończ oczkiem ścisłym.

Ośmiorniczka wy­ko­na­na z włócz­ki mo­że być pa­cyn­ką na pa­lec, brosz­ką (moż­na do­szyć z ty­łu ma­łą agraf­kę) al­bo ozdo­bą przy­szy­tą do to­reb­ki bądź ubio­ru. Wykonana z kor­don­ka mo­że za­wi­snąć w uchu ja­ko kolczyk.

I ma set­ki in­nych zastosowań 🙂

Opracowała Magdalena

Leave a Reply