Gra plan­szo­wa na szy­deł­ku – kół­ko i krzyżyk

Szukasz po­my­słu na kre­atyw­ną i edu­ka­cyj­ną za­ba­wę z dziec­kiem? Zamiast ku­po­wać go­to­we gry plan­szo­we, spró­buj zro­bić wła­sną – na szy­deł­ku! Gra plan­szo­wa na szy­deł­ku To świet­ny spo­sób na roz­wi­ja­nie zdol­no­ści ma­nu­al­nych, lo­gicz­ne­go my­śle­nia i kon­cen­tra­cji. A przy oka­zji mo­żesz na­uczyć dziec­ko pod­staw szy­deł­ko­wa­nia i po­ka­zać, że to nie tyl­ko za­ję­cie dla babć. W tym ar­ty­ku­le po­ka­że­my ci, jak zro­bić szy­deł­ko­wą grę plan­szo­wą – kół­ko i krzy­żyk. To pro­sta i zna­na wszyst­kim gra, w któ­rej trze­ba uło­żyć trzy swo­je sym­bo­le w jed­nej li­nii. Zobacz, jak ła­two i ta­nio mo­żesz ją wy­ko­nać! Możesz w nią grać z dziec­kiem, któ­re nie po­tra­fi jesz­cze pi­sać, a co waż­niej­sze — mo­żesz grać na­wet tam gdzie nie ma sprzy­ja­ją­cych wa­run­ków do pi­sa­nia — w po­cią­gu lub samochodzie.

By nie po­gu­bić pion­ków mo­żesz na­ni­zać je na pa­se­czek i zwi­nąw­szy plan­szę w ru­lon za­piąć na gu­zi­czek i wło­żyć do kieszeni.

Co bę­dzie ci potrzebne?

Aby zro­bić grę plan­szo­wą na szy­deł­ku, po­trze­bu­jesz na­stę­pu­ją­cych ma­te­ria­łów i przyborów:

  • reszt­ki cien­kiej włócz­ki w 4 kolorach
  • szy­deł­ko nu­mer 1,25
  • no­życz­ki

Planszę i pion­ki ro­bi­łam z resz­tek cien­kiej włócz­ki w czte­rech ko­lo­rach uży­wa­jąc szy­deł­ka nr 1,25. Plansza zro­bio­na jest słup­ka­mi, a pion­ki półsłupkami.

Jak zro­bić planszę?

Nabieramy 56 oczek łańcuszka 

1 rząd – wkłu­wa­my się w 4 oczko li­cząc od szy­deł­ka (tak bę­dzie­my za­czy­nać każ­dy ko­lej­ny rząd) i prze­ra­bia­my 17 oczek ko­lo­rem zie­lo­nym, 18 żół­tym, i 18 zie­lo­nym (ro­bót­kę obracamy)

2 rząd – tyl­ko zie­lo­nym kolorem 

rząd 1 i 2 po­wta­rza­my 5 razy 

11 rząd – 17 oczek żół­tym, 18 zie­lo­nym i 18 żółtym 

12 rząd – tyl­ko zie­lo­nym kolorem 

rząd 11 i 12 po­wta­rza­my 5 razy 

Dalej pięć ra­zy prze­ra­bia­my tak, jak w rzę­dach 1 i 2.

Gotową krat­kę ob­ra­bia­my do­oko­ła pół­słup­ka­mi i na ko­niec ro­bi­my cien­ki pa­se­czek słup­ka­mi (na 3 oczka sze­ro­ki) za­koń­czo­ny pę­tel­ką na gu­zik, któ­ry przy­szy­wa­my w miej­scu, gdzie za­czy­na się paseczek.

Aby unik­ną plą­czą­cych się z ty­łu ni­tek, pa­mię­taj­my przy zmia­nie ko­lo­ru, by wro­bić w ro­bót­kę nit­kę nie­uży­wa­ne­go ko­lo­ru, tak by nie by­ła widoczna.

Jak zro­bić pionki?

KRZYŻYK – na­bie­ra­my 6 oczek łań­cusz­ka i łą­czy­my w kół­ko jed­nym oczkiem ści­słym na kó­łecz­ku prze­ra­bia­my 12 pół­słup­ków i koń­czy­my 1 oczkiem ści­słym ro­bi­my 5 oczek łań­cusz­ka (patrz fot.1) wkłu­wa­my w 2 oczko (li­cząc od szy­deł­ka) i wra­ca­jąc prze­ra­bia­my 4 pół­słup­ki; mo­cu­je­my do kó­łecz­ka 1 oczkiem ści­słym (patrz fot.2) prze­ra­bia­my jesz­cze raz pół­słup­ka­mi w tę i z po­wro­tem, by ra­mię krzy­ży­ka się po­sze­rzy­ło i mo­cu­je­my jed­nym oczkiem ści­słym do kó­łecz­ka po­zo­sta­łe trzy ra­mio­na szy­deł­ku­je­my do­kład­nie tak sa­mo jak pierw­sze (patrz fot.3)

KÓŁKO – za­czy­na­my tak jak krzy­ży­ki: na­bie­ra­my 6 oczek łań­cusz­ka i łą­czy­my w kół­ko jed­nym oczkiem ści­słym na kó­łecz­ku prze­ra­bia­my 12 pół­słup­ków i koń­czy­my 1 oczkiem ści­słym da­lej prze­ra­bia­my do­oko­ła jesz­cze 4 rzę­dy do­da­jąc oczek, tak by po­wsta­ło pła­skie kółeczko.

Jak grać?

Gra plan­szo­wa na szy­deł­ku jest go­to­wa! Teraz mo­żesz się nią ba­wić ze swo­im dziec­kiem lub in­ny­mi do­mow­ni­ka­mi. Zasady gry są pro­ste: gra­cze na zmia­nę kła­dą swo­je pion­ki na plan­szy, sta­ra­jąc się uło­żyć trzy swo­je sym­bo­le w jed­nej li­nii – po­zio­mej, pio­no­wej lub uko­śnej. Wygrywa ten, ko­mu się to uda, lub jest re­mis, je­śli plan­sza się za­peł­ni, a ża­den gracz nie uło­ży li­nii. Gra jest szyb­ka i ła­twa, a przy tym roz­wi­ja umie­jęt­no­ści stra­te­gicz­ne­go my­śle­nia i pla­no­wa­nia. Możesz też wpro­wa­dzić do­dat­ko­we za­sa­dy lub mo­dy­fi­ka­cje, aby gra by­ła cie­kaw­sza i trud­niej­sza. Na przy­kład, mo­żesz zwięk­szyć roz­miar plan­szy i ilość pion­ków, al­bo ogra­ni­czyć czas na ruch.

Podsumowanie

Gra plan­szo­wa na szy­deł­ku to świet­ny po­mysł na kre­atyw­ną i edu­ka­cyj­ną za­ba­wę z dziec­kiem. Nie tyl­ko spę­dzisz z nim mi­ło czas, ale też na­uczysz go pod­staw szy­deł­ko­wa­nia i za­in­te­re­su­jesz gra­mi plan­szo­wy­mi. A przy oka­zji stwo­rzysz wła­sną, ory­gi­nal­ną i eko­lo­gicz­ną grę, któ­rą mo­żesz za­brać ze so­bą w po­dróż lub na pik­nik. Spróbuj zro­bić grę plan­szo­wą na szy­deł­ku i zo­bacz, jak bar­dzo się nią zachwycisz!

Leave a Reply