Lala w czap­ce wzór na szydełko

Tak to już jest, że dziew­czyn­ki lu­bią ba­wić się lal­ka­mi. Tym, co wy­róż­nia tę lal­kę jest za­baw­ny, geo­me­trycz­ny kształt, dłu­gie, war­ko­czy­ki i łap­ki maj­ta­ją­ce się we­so­ło. Kilka chwil i szy­deł­ko­wa la­la go­to­wa. Zobacz ja­kie to proste!

  • do­pa­so­wa­ne do gru­bo­ści włócz­ki szydełko,
  • nie­wiel­ki mo­tek włócz­ki na sukienkę,
  • na czap­kę i buciki,
  • na twarz i łapki,
  • na wło­sy,
  • dwa ko­ra­li­ki na oczka,
  • do wy­pcha­nia nie­po­trzeb­ne raj­sto­py lub in­ne mięk­kie skraw­ki materiałów.

Tułów i głowa:

Robimy na szy­deł­ku łań­cu­szek skła­da­ją­cy się z 20 oczek + jed­ne­go oczka do­dat­ko­we­go, a na­stęp­nie da­lej ca­ły tu­łów we­dług wzo­ru (w su­mie bę­dą po­trzeb­ne dwie czę­ści tu­ło­wia). Po prze­ro­bie­niu każ­de­go rzę­du do­da­waj jed­no oczko łań­cusz­ka, że­by uzy­skać ład­ny brzeg robótki.

Dalej twarz (ma­łe kół­ko). Do go­to­wej twa­rzy do­szy­wa­my ko­ra­li­ki – oczka i wy­szy­wa­my uśmiech.

Ręce i bu­ci­ki:1 rząd – 3 oczka łań­cusz­ka; po­łą­czyć w kół­ko 1 oczkiem ścisłym2 rząd – na ba­zie kół­ka ro­bi­my 6 półsłupków3 rząd – w każ­dym oczku prze­ra­bia­my po 2 pół­słup­ki (uzy­sku­je­my 12 oczek)4-5 rząd – sa­me półsłupki6-7 rząd – prze­ra­bia­my po 2 pół­słup­ki na­raz, aż „za­mknie­my” kuleczkęDo „ku­lecz­ki – dło­ni” do­ra­bia­my resz­tę – 8 rzę­dów z sa­mych pół­słup­ków po dwa pół­słup­ki w każ­dym rzędzie.Do „ku­lecz­ki – bu­ci­ka” – 12 rzę­dów z sa­mych pół­słup­ków po dwa pół­słup­ki w każ­dym rzędzie.

Warkoczyki:

Robimy na szy­deł­ku 3 łań­cusz­ki o dłu­go­ści 60 oczek każ­dy. Składamy ra­zem, wią­że­my na koń­cu w su­pe­łek i za­pla­ta­my war­kocz. Na koń­cu ro­bi­my znów supełek.

Gotowe ele­men­ty skła­da­my ze so­bą i przy­szy­wa­my do obu czę­ści tu­ło­wia jak na zdję­ciu trze­cim. Zszywamy ra­zem przód i tył (war­ko­czy­ki w środ­ku) zo­sta­wia­jąc na do­le miej­sce na wy­pcha­nie lal­ki. Do wy­pcha­nia moż­na użyć po­cię­tych na ma­łe skraw­ki raj­stop, ocie­pli­ny ta­kiej jak w kurt­kach lub in­nych mięk­kich gałganków.

I ta­ka to już jest ta szy­deł­ko­wa lala 😉

Leave a Reply