Wzór na lal­ki na dru­tach pił­karz, ko­mi­niarz, dziewczynka

Mięciutkie lalki-przytulanki, bar­dzo pro­ste do zro­bie­nia. W trzech róż­nych wariantach.

PIŁKARZ

Materiał: ko­lo­ro­we reszt­ki cien­kich włó­czek, dru­ty, igła do zszy­cia lal­ki, coś do wy­pcha­nia lalki

Ścieg (gład­ki pra­wy): rzę­dy nie­pa­rzy­ste – oczka pra­we; rzę­dy pa­rzy­ste – oczka le­we; (pierw­sze oczko zo­sta­wia­my za­wsze nie­prze­ro­bio­ne, a ostat­nie oczko za­wsze prze­ra­bia­my ja­ko pra­we – dzię­ki te­mu uzy­ska­my ład­ny rów­ny brzeg); oczy­wi­ście moż­na lal­kę wy­dzier­gać też i in­ny­mi ście­ga­mi , jed­nak bu­zia za­wsze po­win­na być gładka

Schemat wy­ko­na­nia

 • wło­sy: na­bie­ra­my 30 oczek i prze­ra­bia­my 6 rzę­dów w ko­lo­rze żółtym
 • bu­zia: 10 rzę­dów różowym
 • ko­szul­ka: 14 rzę­dów w ko­lo­rze błękitnym
 • spoden­ki: 10 rzę­dów w ko­lo­rze zielonym
 • ko­lan­ka: 4 rzę­dy w ko­lo­rze różowym
 • bu­ty: 6 rzę­dów w ko­lo­rze granatowym

Zbieramy ra­zem od gó­ry wło­sy lal­ki i prze­wią­zu­je­my moc­no nit­ką. Przewlekamy od le­wej stro­ny nit­kę po­mię­dzy gło­wą a ko­szul­ką i moc­no ścią­ga­my, dla za­zna­cze­nia szyi. Również na do­le przy bu­tach ścią­ga­my ma­te­riał ra­zem. Lalkę wy­py­cha­my de­li­kat­nie mięk­ki­mi gał­gan­ka­mi i zszy­wa­my od ty­łu. Na wy­pcha­nej lal­ce prze­szy­wa­my w miej­scach rąk i nóg i wy­szy­wa­my oczy i buzię.

KOMINIARZ

Materiał: ko­lo­ro­we reszt­ki cien­kich włó­czek, dru­ty, szy­deł­ko, igła do zszy­cia lal­ki, coś do wy­pcha­nia lalki

Ścieg j.w.

Schemat wy­ko­na­nia

 • cy­lin­der: na­bie­ra­my 30 oczek i prze­ra­bia­my 14 rzę­dów w ko­lo­rze czar­nymbu­zia: 10 rzę­dów różowym
 • ko­szu­la: 12 rzę­dów w ko­lo­rze czarnym
 • pa­sek: 4 rzę­dy w ko­lo­rze żółtym
 • spodnie i bu­ty: 18 rzę­dów w ko­lo­rze czarnym
 • ron­do cy­lin­dra: Wokół ostat­nie­go rzę­du cy­lin­dra (tam gdzie za­czy­na się bu­zia ko­mi­nia­rza) ro­bi­my na szy­deł­ku, za­ha­cza­jąc o po­szcze­gól­ne oczka cy­lin­dra, rząd pół­słup­ków. I da­lej dru­gi rząd prze­ra­bia­jąc po dwa pół­słup­ki w każ­de oczko.

Na tak przy­go­to­wa­nej lal­ce za­zna­cza­my już tyl­ko rę­ce, no­gi i wy­szy­wa­my oczy i buzię.

DZIEWCZYNKA

Materiał: ko­lo­ro­we reszt­ki cien­kich włó­czek, dru­ty, szy­deł­ko, igła do zszy­cia lal­ki, coś do wy­pcha­nia lalki

Ścieg j.w.

Schemat wy­ko­na­nia

 • wło­sy: na­bie­ra­my 30 oczek i prze­ra­bia­my 6 rzę­dów w ko­lo­rze brązowym
 • bu­zia: 10 rzę­dów różowym
 • blu­zecz­ka: 14 rzę­dów w ko­lo­rze złotawym
 • majt­ki: 4 rzę­dy w ko­lo­rze fioletowym
 • no­gi: 12 rzę­dów w ko­lo­rze różowym
 • bu­ci­ki: 6 rzę­dów w ko­lo­rze czarnym

Na lal­ce za­zna­cza­my rę­ce, no­gi i wy­szy­wa­my oczy i buzię.

 • ku­cy­ki: (wy­ko­nu­je­my sy­me­trycz­nie po obu stro­nach gło­wy) 10 oczek łań­cusz­ka, mo­cu­je­my oczkiem ści­słym do gło­wy, 10 oczek łań­cusz­ka i koń­czy­my – po­wsta­ją w ten spo­sób dwa „wło­sy”; obok nich ro­bi­my iden­tycz­ne jesz­cze 4 
 • ko­kard­ki na ku­cy­ki: 15 oczek łań­cusz­ka w ko­lo­rze żół­tym – tak po­wsta­łą ko­kard­ką prze­wią­zu­je­my wło­sy lalki
 • spód­nicz­ka: 1 rząd – ko­lo­rem żół­tym ro­bi­my wo­ków rząd pół­słup­ków (w miej­scu po­mię­dzy blu­zecz­ką a majt­ka­mi), 2 – rząd w każ­de oczko prze­ra­bia­my po dwa słup­ki, 3 rząd – po jed­nym słup­ku w każ­de oczko

Leave a Reply