Chleb pszen­ny razowy

Tradycyjny prze­pis na pie­cze­nie chle­ba wg. 'Kosowskiej kuch­ni jar­skiej’ z 1929 ro­ku z Wydawnictwa M, Arcta w Warszawie.

  • 5 li­trów mą­ki pszen­nej razowej
  • 2 1/2 li­tra wody
  • 5 dkg drożdży
  • 1/2 – 1 łyż­ki soli

Mąkę prze­siać przez gru­be si­to (przez któ­re przej­dą cen­ne otrę­by ra­zem z mą­ką). Drożdże roz­mo­czyć w szklan­ce wo­dy let­niej; 2 li­try mę­ki za­ro­bić wo­dą, wy­mie­szać z droż­dża­mi i po­sta­wić na 2 go­dzi­ny w tem­pe­ra­tu­rze 30°C. Kiedy roz­czyn się pod­nie­sie, dać łyż­kę so­li, za­mieść z po­zo­sta­łą mą­ką nie­zbyt gę­sto i niech tak stoi 1/2 go­dzi­ny. Wyrobić 5-6 bo­chen­ków chle­ba, kłaść na po­ma­za­ne ma­słem bla­chy w ten spo­sób, by cia­sto zaj­mo­wa­ło 1/3 wy­so­ko­ści bla­chy. Pozostawić w ta­kiem sa­mem cie­ple, a gdy wy­ro­śnie do po­zio­mu, po­ma­zać roz­bi­tem jaj­kiem, wsta­wić do pie­ca tak go­rą­ce­go, aby mą­ka wrzu­co­na nie pa­li­ła się, tyl­ko lek­ko ru­mie­ni­ła. Piec 1/2 go­dzi­ny , naj­wy­żej 3/4 godziny.

Leave a Reply