Przepis na chleb pszenno-żytni ze słonecznikiem

Wielu za­sta­na­wia się po co w dzi­siej­szych cza­sach piec w do­mu sa­me­mu chleb, sko­ro wy­star­czy udać się do po­bli­skie­go skle­pu i bez pro­ble­mu go ku­pić. Na upie­cze­nie chle­ba w do­mu trze­ba po­świę­cić spo­ro cza­su i wy­sił­ku, ale uwa­żam że efekt jest te­go wart. Piekąc chleb w do­mu do­sta­je­my pach­ną­cy i cie­plut­ki bo­che­nek kie­dy tyl­ko chce­my nie mar­twiąc się o go­dzi­ny do­staw z pie­kar­ni. Dodajemy ta­kie do­dat­ki ja­ki nam naj­bar­dziej sma­ku­ją (nie tyl­ko sło­necz­nik, ale i zia­ren­ka dy­ni, sie­mie­nia lnia­ne­go, se­za­mu, zio­ła, otrę­by, orze­chy lub rodzynki).

Składniki:

  • 400 ml wody
  • 500 g mą­ki pszennej
  • 150 g mą­ki żytniej
  • 2 ły­żecz­ki soli
  • 2 ły­żecz­ki cukru
  • 2 łyż­ki oliwy
  • 1 opa­ko­wa­nie droż­dży instant
  • ⅓ szkl. zia­re­nek słonecznika

Z po­da­nych skład­ni­ków za­gnieść po­rząd­nie cia­sto tak, by uzy­skać gład­ką kon­sy­sten­cję i od­sta­wić w cie­płe miej­sce do wy­ro­śnię­cia na oko­ło pół go­dzi­ny. Po pół­go­dzi­nie do­dać zia­ren sło­necz­ni­ka i znów do­kład­nie wy­ro­bić i od­sta­wić by ro­sło w cie­płym miej­scu przez ko­lej­ne pół go­dzi­ny. Po upły­wie te­go cza­su cia­sto znów wy­ra­bia­my, wkła­da­my do blasz­ki wy­ło­żo­nej pa­pie­rem do pie­cze­nia i znów od­kła­da­my na pół go­dzi­ny do wy­ro­śnię­cia. Wyrośnięte cia­sto wkła­da­my do pie­kar­ni­ka na­grza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 200°C na oko­ło 45 mi­nut. Gorący chleb wyj­mu­je­my z blasz­ki i za­wi­ja­my w płó­cien­ną ście­recz­kę, by ostygł.

Sekret uda­ne­go chle­ba tkwi nie tyl­ko w re­cep­tu­rze, ale rów­nież w tym, ile ra­zy cia­sto wy­ra­bia­my i jak dłu­go po­mię­dzy ty­mi wy­ro­bie­nia­mi po­zwo­li­my mu wy­ra­stać. Dlatego war­to trzy­mać się po­da­ne­go przez mnie orien­ta­cyj­ne­go cza­su prze­zna­czo­ne­go na ro­śnię­cie ciasta.

Przepis na­da­je się rów­nież do sto­so­wa­nia w ma­szyn­kach do pie­cze­nia chle­ba. Używając ma­szyn­ki ustaw pro­gram pod­sta­wo­wy, wa­gę bo­chen­ka na 1000g, a sto­pień spie­cze­nia na średni.

Zobacz też in­ne prze­pi­sy na chleb.

Leave a Reply