Przepis na chleb z bocz­kiem, ce­bu­la i czosnkiem

Składniki:

  • 1 kg mąki
  • 10 dag drożdży
  • cu­kier (tro­chę)
  • wo­da (2 szklanki)
  • do­dat­ki: bo­czek, ser żół­ty, ce­bu­la, czo­snek itp.

Zaczynamy od zro­bie­nia za­czy­nu z 1/2 szklan­ki wo­dy, odro­bi­ny mą­ki, droż­dży i cu­kru. Zostawiamy w cie­płym miej­scu do wy­ro­śnię­cia, po czym mie­sza­my z resz­tą mą­ki, wo­dy i so­lą i wy­ra­bia­my cia­sto. W ra­zie po­trze­by do­da­je­my mą­ki lub wo­dy, aby cia­sto nie le­pi­ło się i by­ło sprężyste.

Ciasto zo­sta­wia­my do wy­ro­śnię­cia. Następnie roz­cią­ga­my je, ukła­da­my na nim bo­czek po­kro­jo­ny w drob­ną kost­kę, po­kro­jo­ną ce­bul­kę i czo­snek prze­ci­śnię­ty przez pra­skę. Wyrabiamy cia­sto po­now­nie, aby do­dat­ki do­brze się roz­pro­wa­dzi­ły i po­zo­sta­wia­my na chwi­lę do wy­ro­śnię­cia. Wkładamy do for­my, po­sy­pu­je­my po wierz­chu odro­bi­ną tar­te­go se­ra. Wkładamy w pie­kar­nik na 200 stop­ni i pie­cze­my oko­ło godziny.

Zobacz też in­ne prze­pi­sy na chleb.

Leave a Reply